Przejdź do treści

Odkrył planetę i był poszukiwany :)

Lu­bicie ob­ser­wować roz­gwież­dżone niebo? Jest nie tylko piękne, ale skrywa jeszcze wiele ta­jemnic. Wła­śnie „po­ja­wiła” na nim nowa pla­neta o mało ro­man­tycznej na­zwie PH2b. Jej od­krywca też zo­stał znaleziony.

Po­cząt­kowo wia­domo było tylko, że in­ter­nauta rafcioo28 po­słu­gu­jący się ję­zy­kiem pol­skim, jako pierwszy zna­lazł tranzyt pla­nety po­za­sło­necznej PH2b. Swego od­krycia do­konał w ser­wisie Od​kryw​cy​Planet​.pl, który jest polską wersją ję­zy­kową pro­jektu Pla​ne​tHun​ters​.org, dzia­ła­ją­cego na plat­formie Zoo​uni​verse​.org.

Oka­zało się, że rafcioo28 to Rafał Hersz­ko­wicz ze Zgierza. Na co dzień jest in­for­ma­ty­kiem w ośrodku po­mocy spo­łecznej, a astro­nomią zaj­muje się hob­by­stycznie. Pro­jektem Od​kryw​cy​Planet​.pl zajął się pod­czas ubie­gło­rocz­nych wa­kacji. Za­in­te­re­sował go ar­tykuł o te­le­skopie Ke­plera i pro­jekcie Planet Hun­ters, w ra­mach któ­rego można pomóc w od­kry­waniu planet. Skromnie przy­znaje, że miał trochę wol­nego czasu i szczę­ście, że do­stał ma­te­riał z tran­zytem tej pla­nety, który ozna­czył jako pierwszy.

Do­wie­działem się, że mi się udało. Pierwszą myślą było – to jakiś żart. Wczy­tałem się jednak do­kład­niej w treść, spraw­dziłem strony in­ter­ne­towe i tra­fiłem na in­for­macje, że za­gi­nąłem w akcji i je­stem po­szu­ki­wany – re­la­cjo­nował z usmie­chem Rafał Herszkowicz.

Sam po­rów­nuje swoje od­krycie do tra­fienia w to­to­lotka i pod­kreśla, iż to nie­sa­mo­wite, że zwykły czło­wiek może do­konać czegoś ta­kiego, sie­dząc przy swoim kom­pu­terze i do­ko­nując analizy.

Pla​ne​tHun​ters​.org to spo­łecz­no­ściowy pro­jekt na­ukowy dzia­ła­jący na plat­formie Zoo​uni​verse​.org. W jego ra­mach in­ter­nauci mogą ana­li­zować wy­niki ob­ser­wacji pra­cu­ją­cego w ko­smosie te­le­skopu Ke­plera. NASA udo­stępnia dane do prze­glą­dania na­tych­miast po ich wstępnej ob­róbce, dzięki czemu każdy ma szansę za­stać od­krywcą nowej pla­nety, na równi z na­ukow­cami, czego naj­lep­szym przy­kładem jest sukces Ra­fała Herszkowicz.

Czy to od­krycie spo­wo­duje nową modę na po­szu­ki­wanie „swojej” pla­nety? Po­dob­nych pro­gramów jest kilka, zatem może do ko­lej­nych osób usmiechnie się szczęście?

Powiązane materiały:

  • ka­szanka

    czasem nie trzeba robić tak wiel­kich rzeczy by osią­gnąć sukces :) mam trochę inną miarę ale i tak się cieszę, gdy osiągnę to co za­pla­nuję. teraz na ta­pecie jest kon­kurs Accenture:accenture.com/pl-pl/landing-pages/Pages/konkurs.aspx pra­cuję nad pracą kon­kur­sową i za­mie­rzam wy­grać ten wy­jazd do Mediolanu!