Przejdź do treści

O oponie, która zmienną jest

Do tej pory tylko kie­rowcy F1 mogli zmie­niać opony w za­leż­ności od po­gody. Teraz kom­fortu jazdy na od­po­wienim do wa­runków ogu­mieniu bę­dzie mógł do­świad­czyć każdy… No, może nie „teraz” i nie „każdy”.

Na­ukowcy z Po­li­tech­niki w Lipsku chyba za­fun­do­wali nam praw­dziwą re­wo­lucję w mo­to­ry­zacji. Wy­my­ślili in­te­li­gentne opony, które same do­pa­sują się do tem­pe­ra­tury, wa­runków po­go­do­wych i ro­dzaju nawierzchni.

W przy­szłości kie­rowca nie bę­dzie mu­siał już my­śleć o zmianie opon z let­nich na zi­mowe i od­wrotnie, bo zrobią to za niego same opony. Zo­stały one za­pre­zen­to­wane na Tar­gach Tech­no­logii i Prze­mysłu w Ha­no­werze. Mają za­pewnić mak­sy­malną przy­czep­ność w każ­dych wa­run­kach pogodowych.

W ze­wnętrznej war­stwie umiesz­czono w nich elek­tro­niczne czuj­niki roz­po­zna­jące ak­tu­alny stan na­wierzchni – czy jest sucha , mokra czy śliska. Cen­tralny kom­puter ana­li­zuje sy­gnały i do­pa­so­wuje na­tych­miast bieżnik do na­wierzchni. Do­sto­so­wy­wanie opon w trakcie jazdy do wa­runków na drodze zwiększa nie tylko przy­czep­ność kół, ale także spo­walnia zu­ży­wanie się opony, wy­cisza jazdę auta i zmniejsza zu­życie paliwa.

Wy­na­lazek zo­stał już opa­ten­to­wany. In­te­li­gentne opony z Lipska maja trafić do se­ryjnej pro­dukcji za 3, może 4 lata.

Je­żeli chcecie po­roz­ma­wiać o tym wy­na­lazku, mo­żecie skon­tak­tować się z szefem pro­jektu, prof Dr.-Ing. De­tlefem Rie­merem – Riemer (at) me​.htwk​-le​ipzig​.de

Oto dwa przy­kłady, po­ka­zu­jące, że wy­miana opon czy kół nie jest wcale taka prosta…

…i może być bardzo niebezpieczna…

Powiązane materiały: