Przejdź do treści

O materiale, który pociskom się nie kłania

O po­trzebie no­szenia ka­mi­zelek ku­lo­od­por­nych w nie­któ­rych sy­tu­acjach ni­kogo chyba nie trzeba prze­ko­nywać. Ra­tują życie, ale są bardzo nie­wy­godne i ciężkie. Sy­tu­acja się zmienia, gdy zo­stają one wy­ko­nanen z zu­pe­łenie no­wego, su­per­wy­trzy­ma­łego materiału.

Nie­zwykłą sub­stancję wy­na­leźli na­ukowcy z Rice Uni­ver­sity. Po­li­me­rowe two­rzywo choć może przy­po­mina szkło, to ma zu­pełnie inne wła­ści­wości. Po­trafi po­wstrzymać 9-​milimetrowy po­cisk wy­strze­lony na przy­kład z ka­ra­binu, a gdy zo­stanie przez niego nie­znacznie uszko­dzone po­trafi się samo odbudować.

Ten obie­cu­jący ma­te­riał to syn­te­tyczny związek otrzy­many w la­bo­ra­to­rium. Pod­czas zor­ga­ni­zo­wanej pre­zen­tacji w utwo­rzony z niego nie­wielki krążek wy­strze­lono kilka po­ci­sków, które jakby w nim zastygły.

Na zdjęciu mo­żemy zo­ba­czyć, jak za­cho­wało się nowe two­rzywo pod­dane „te­stowi po­strza­ło­wemu”. Wy­gląda jak ka­wałek przej­rzy­stego szkła z nie­wiel­kimi wgłę­bie­niami w miej­scach, gdzie tkwią po­ciski, które spra­wiają wra­żenie czę­ściowo zatopionych.

Po­limer prak­tycznie za­trzymał kule i je za­kleił, nie ma ma­kro­sko­po­wych uszko­dzeń, ma­te­riał nie za­wiódł, nie po­pękał, nadal można przez niego pa­trzeć – po­wie­dział Ned Thomas, dziekan Szkoły In­ży­nierii George’a R. Browna w Rice Uni­ver­sity – byłby świetny na ba­li­styczne szyby.

Klu­czem do suk­cesu było od­krycie dla­czego two­rzywo z jednej strony ma cechy szkła, a z dru­giej jest ela­styczne, a po od­kształ­ceniu sa­mo­czynnie wraca do pier­wotnej formy. Pod­czas jed­nego z eks­pe­ry­mentów od­kryto, że po­limer top­niał, gdy coś prze­ni­kało przez niego z dużą pręd­ko­ścią. Dzięki temu, że składa się on z ty­sięcy ledwo do­strze­gal­nych warstw, to­piła się tylko część z nich bez­po­średnio są­sia­du­jąca z „obcym” obiektem. Po­zo­stała część po­zo­sta­wała w swoim nor­malnym stanie, po­zwa­lając mu za­chować kształt i wytrzymałość.

Od­krycie tego nie­zwy­kłego ma­te­riału może się okazać re­wo­lu­cyjne dla pro­dukcji ka­mi­zelek ku­lo­od­por­nych, ale także dla prze­mysłu lot­ni­czego. Być może po­zwoli pro­du­kować lekkie, ale wy­trzy­małe po­krycia sa­mo­lotów czy ele­mentów silnika.

Powiązane materiały: