Przejdź do treści

Nie zwiedzajcie Centrum Nauki Kopernik w Warszawie!

Nauka może być pa­sjo­nu­jąca nawet pod­czas wa­kacji. Ko­lejny już raz pod­po­wia­damy wam co pod­czas let­nich wę­drówek warto zo­ba­czyć. Jednym z ta­kich miejsc z pew­no­ścią jest Cen­trum Nauki Ko­pernik w War­szawie. To jedna z naj­no­wo­cze­śniej­szych eu­ro­pej­skich in­sty­tucji uka­zu­ją­cych związek nauki z kul­turą i co­dziennym życie działa od li­sto­pada 2010 roku. Ci, którzy już tam byli, nie za­wsze po­le­cają to miejsce innym. Dlaczego?

Po­wodem jest tylko i wy­łącznie chęć krót­szego stania w ko­lejce, by od­wie­dzić to miejsce po­nownie. Jeśli bo­wiem po­wiemy zbyt wielu zna­jomym, jak fan­ta­styczne jest to miejsce z pew­no­ścią będą chcieli je zo­ba­czyć. Chęt­nych od mo­mentu otwarcia nie ubywa – wręcz prze­ciwnie. Byłam już kilka razy w Cen­trum, ale za­wsze z synem znaj­du­jemy coś no­wego, fa­scy­nu­ją­cego, zatem nie raz jeszcze bę­dziemy tutaj wracać - mówi nam Agnieszka z Warszawy.

Ci, którzy już do­staną się do środka mogą po­znawać prawa nauki po­przez sa­mo­dzielne prze­pro­wa­dzanie do­świad­czeń na in­te­rak­tyw­nych wy­sta­wach. W chwili obecnej działa kil­kuset sta­no­wisk umiesz­czo­nych w sze­ściu ga­le­riach sta­łych. Jedną z naj­po­pu­lar­niej­szych ga­lerii jest „Świat w ruchu”, na której można ob­ser­wować lub do­świad­czyć zja­wisk z dzie­dziny fi­zyki. Zwie­dza­jący może przeżyć trzę­sienie ziemi w spe­cjalnym sy­mu­la­torze, zo­ba­czyć in­sta­lację uka­zu­jącą por­trety zna­nych ludzi zro­bio­nych z po­ru­sza­ją­cych się pę­che­rzyków po­wie­trza czy nawet sa­memu zrobić film animowany.

W ga­lerii „Czło­wiek i śro­do­wisko” można po­znać funk­cjo­no­wanie czło­wieka i jego naj­bliż­szego oto­czenia, w „Ko­rze­niach cy­wi­li­zacji” hi­storię cy­wi­li­zacji ludz­kiej i jej naj­waż­niejsze wy­na­lazki a w „Strefie światła” sko­rzy­stać z lu­stra we­nec­kiego czy ulec złu­dzeniu optycz­nemu wcho­dząc do po­koju Amesa. Dla dzieci do lat 6 prze­zna­czona jest ga­leria „Bzzz!”, po­ka­zu­jąca w przy­stępny sposób za­gad­nienia przy­rod­nicze, a dla mło­dzieży „Re: ge­ne­racja”, w której można m.in. prze­mówić w par­la­mencie, wy­słać swój ko­mu­nikat na po­kład sondy ko­smicznej czy zna­leźć się w kom­pu­te­rowo wy­ge­ne­ro­wanym oto­czeniu, po­przez za­sto­so­wanie tech­no­logii blue box. Hitem jest otwarte w czerwcu mul­ti­me­dialne pla­ne­ta­rium „Niebo Ko­per­nika”, w którym od­by­wają się nie tylko po­kazy nieba, ale wy­świe­tlane są także różne filmy po­pu­lar­no­nau­kowe. Widz ma wra­żenie „za­nu­rzenia” w wy­świe­tlanym ob­razie z po­wodu sfe­rycz­nego ekranu, ota­cza­ją­cego go ze wszyst­kich stron i sys­temu na­gło­śnienia roz­miesz­czo­nego wokół kopuły.

Ko­lejną no­wo­ścią jest Park Od­krywców, który zo­stał otwarty kilka dni temu – 15 lipca. To zie­lona prze­strzeń ota­cza­jącą Cen­trum, w którym eks­pe­ry­menty można prze­pro­wa­dzać pod gołym niebem. Zwie­dza­jący mogą „skom­po­nować” kon­cert z na­tu­ral­nych dźwięków, ta­kich jak na przy­kład od­głosy wody, grzmoty, czy wy­buchy wul­kanu. Można rów­nież ko­mu­ni­kować się na od­le­głość dzięki dźwię­kowym in­sta­la­cjom Echo, Kon­fe­rencja i Zwier­ciadło Aku­styczne. Przez weekend ba­wiło się tutaj ponad 1.000 osób! Zdjęcia zo­stały zro­bione wła­śnie pod­czas otwarcia Parku.

Od dnia otwarcia do po­łowy lipca Cen­trum zwie­dziło już pół mi­liona osób. Aż 97% od­wie­dza­ją­cych za­de­kla­ro­wało, że Cen­trum jest zna­ko­mitym spo­sobem na na­uczenie się czegoś, na sa­mo­dzielne po­zna­wanie nauki.

Przez całe wa­kacje or­ga­ni­zo­wa­nych jest tutaj wiele im­prez, które do­sko­nale przy­bliżą naukę. Warto wy­bie­rając się do War­szawy lub w jej oklice zer­knąć na stronę in­ter­ne­tową Cen­trum Nauki Ko­pernik by spraw­dzić na co warto się wy­brać. :)

Powiązane materiały: