Przejdź do treści

Naukowe „miasto duchów”

Naj­bar­dziej tech­no­lo­gicznie roz­wi­nięte miasto po­wstanie na zu­pełnym pust­kowiu na po­łu­dniowym wscho­dzie stanu Nowy Meksyk w USA. Prace bu­dow­lane mają za­cząć się już w czerwcu.

Firma Pe­gasus Global Hol­dings ogło­siła, że wyda na jego bu­dowę mi­liard do­larów. Miasto bę­dzie miało ulice, sieć elek­tryczną i wo­do­cią­gową, bu­dynki miesz­kalne z dzia­ła­jącą ka­na­li­zacją, biura, ko­ściół, szkołę, szpital. Do­słownie wszystko, co po­trzebne jest do funk­cjo­no­wania miasta. Za­braknie tylko… miesz­kańców. Nikt w nim nie zamieszka.

To „miasto du­chów”, a wła­ściwie CITE City (skrót od Center for In­no­va­tion, Tech­no­logy and Te­sting) ma służyć na­ukowcom wielu branż jako swo­isty po­ligon do­świad­czalny do te­sto­wania no­wa­tor­skich tech­no­logii bez na­ra­żania ludzi na ja­kie­kol­wiek nie­bez­pie­czeń­stwo. Ma mieć po­wier­zachnię 39 km kwa­dra­to­wych. Bę­dzie tam można te­stować – poza wa­run­kami la­bo­ra­to­ryj­nymi – in­te­li­gentne sys­temy kie­ro­wania ru­chem, in­no­wa­cyjne pralki au­to­ma­tyczne, sa­mo­spłu­ku­jące się to­a­lety czy sieci bez­prze­wo­dowe nowej generacji.

Ba­dania będą mogły pro­wa­dzić pry­watne firmy, uczelnie, wojsko i agencje rzą­dowe. Na­ukowcy, którzy będą te­stować in­no­wacje tech­no­lo­giczne także nie za­miesz­kają w mie­ście – będą urzę­dować w kam­pusie, wy­bu­do­wanym obok miasta. Prace ba­dawcze bę­dzie mogło pro­wa­dzić jed­no­cze­śnie aż 350 naukowców.

Przy pro­jek­to­waniu miasta wy­ko­rzy­stano plany i ar­chi­tek­turę miej­sco­wości ist­nie­jącej w rze­czy­wi­stości – Rock Hill w Ka­li­fornii. CITE City ma być wła­ściwie jego bardzo do­kładną kopią, by moż­liwe było np. te­sto­wanie urzą­dzeń w róż­nych wa­run­kach. In­ży­nie­rowie będą mogli np. spraw­dzić, jak spra­wuje się dana tech­no­logia w bu­dyn­kach wy­po­sa­żo­nych w in­sta­lacje elek­tryczne sta­rego typu.

Powiązane materiały: