Przejdź do treści

Nauka w służbie złodziei

Prze­stępcy coraz czę­ściej ko­rzy­stają z na­uko­wych metod. Ga­zrurkę za­stę­pują ska­nery, ka­mery, la­sery. Mimo zmiany me­tody, efekt jest ten sam – komuś, gdzieś giną pieniądze.

Od ja­kiegoś czasu na ich ce­low­niku zna­lazły się ban­ko­maty. Kilka dni temu miesz­kańcom Szcze­cina ko­rzy­sta­jącym z z ban­ko­matów za­częły ginąć pie­niądze. Oka­zało się, że ktoś „ko­piował” ich karty i wy­płacał pie­niądze… w Ar­gen­tynie. Ta­kich przy­padków jest coraz więcej.

Kody do kart wstu­ki­wane w ban­ko­ma­tach mogą być na­gry­wane dzięki ciepłu palców, które po­zo­stawia ślad na kla­wia­turze – twierdzi grupa na­ukowców z Uni­ver­sity of Ca­li­fornia w San Diego. By do­stać się do pie­niędzy ni­czego nie­świa­do­mego klienta banku wy­starczy po­służyć się cy­frową ka­merą ter­mo­wi­zyjną. Trzeba to jednak zrobić szybko, po­nieważ ślady ter­miczne w ciągu kil­ku­nastu se­kund prze­stają być czytelne.

Jak uniknąć wy­kra­dzenia swoich kodów PIN? Można na przy­kład na­ci­skać wszystkie kla­wisze. Szanse zło­dzieja ma­leją rów­nież, jeśli kla­wiszy bę­dziemy używać nie tylko do wpi­sania kodu, ale także do wpi­sania kwoty, którą chcemy wy­płacić. Utrud­nie­niem dla prze­stępców są rów­nież pla­sti­kowe kla­wisze ban­ko­matu. Można co prawda od­czytać na ob­razie z ka­mery ter­mo­wi­zyjnej to, które kla­wisze zo­stały użyte, ale usta­lenie ko­lej­ności bę­dzie prak­tycznie niemożliwe.

Choć opi­sany wyżej sposób jest moż­liwy do wy­ko­rzy­stania przez zło­dziei, to jest ra­czej mało praw­do­po­dobne, że zo­sta­niemy okra­dzeni w ten wła­śnie sposób. Koszty sprzętu są zbyt wy­sokie - uważa Mi­chał Za­lewski, który zaj­muje się sys­te­mami bez­pie­czeń­stwa. Jego zda­niem mi­nia­tu­rowe ka­mery dzia­ła­jące w świetle dziennym są pro­strze w użyciu, tańsze i dla­tego to wła­śnie one są w tej chwili wy­ko­rzy­sty­wane przez zło­dziei do wy­kra­dania kodów do na­szych kont bankowych.

Wie­dząc zatem jak współ­czesny Ali­baba do­staje się do se­zamu mo­żemy mu utrud­niać za­danie :)

Powiązane materiały: