Przejdź do treści

Nasze roboty wywalczyły medale

Słowo „robot” coraz rza­dziej ko­jarzy się nam z kuchnią. One same zoraz śmielej po­czy­nają sobie w na­szej rze­czy­wi­stości. Wszystko za sprawą na­ukowców, którzy stal pra­cują nad ich ulep­sze­niem. Także Po­lacy mają tutaj spore osiągnięcia.

Nasi kon­struk­torzy zdo­byli wła­śnie 10 me­dali w naj­waż­niej­szych eu­ro­pej­skich za­wo­dach ro­botów Ro­bot­Chal­lenge, które od­były się w Wiedniu. Dzięki temu już trzeci raz z rzędu byli też zwy­cięz­cami w kla­sy­fi­kacji ge­ne­ralnej tych za­wodów, w któ­rych tym razem wzięło udział kil­kuset uczest­ników z 20 krajów.

Wy­da­rzenie or­ga­ni­zo­wane w Wiedniu już po raz dzie­siąty uzna­wane jest za naj­większe i naj­bar­dziej pre­sti­żowe w Eu­ropie. Można się tutaj przy­glądać poj­dynkom ro­botów mo­bil­nych, sa­mo­dziel­nych, wła­sno­ręcznie skonstruowanych.

Pod­czas za­koń­czonej, ko­lejnej edycji za­wodów Po­lacy za­pre­zen­to­wali 60 kon­strukcji, a za­wod­nicy mogli ry­wa­li­zować w 15 róż­nych konkurencjach.

Nasi kon­struk­torzy przy­wiozą ze sto­licy Au­strii cztery złote, trzy srebrne i trzy brą­zowe me­dale. Kom­plet me­dali przy­niosła Po­lakom ka­te­goria Mini Sumo. Suk­cesem za­koń­czyła się także kon­ku­rencja Hu­ma­noid Sumo, w której polscy za­wod­nicy za­jęli pierwsze i drugie miejsce. Po­nadto kon­struk­torzy z Polski wy­wal­czyli złoty i brą­zowy medal w ka­te­gorii Line Fol­lower, złoty medal w kon­ku­rencji Air Race Au­to­no­mous, srebrny w ka­te­gorii Fre­estyle oraz brą­zowy w Puck Collect.

Drugie miejsce w kla­sy­fi­kacji ogólnej, z sze­ścioma me­da­lami, za­jęli Ro­sjanie, którzy wy­prze­dzili Ło­tyszy z pię­cioma zdo­by­tymi krąż­kami z cen­nych kruszców.

Mi­strzo­stwa Ro­bot­Chal­lenge or­ga­ni­zo­wane są od 2004 roku. Do tej pory wy­star­to­wało w nich już ponad 1.000 ro­botów z 31 państw.

Powiązane materiały:

  • Brak powiązanych materiałów