Przejdź do treści

Nasłuch na cywilizacje pozaziemskie

Naj­większy na świecie ra­dio­te­le­skop – można po­wie­dzieć, że to taki astro­no­miczny od­po­wiednik wiel­kiego Zder­zacza Ha­dronów – po­wstanie w trzech kra­jach: RPA, Au­tralii i Nowej Ze­landii. W po­rów­naniu z do­tych­cza­so­wymi ra­dio­te­le­sko­pami nowe urzą­dzenie o na­zwie SKA (Square Ki­lo­metre Array) bę­dzie 50 razy bar­dziej czułe i za­pewni 10 ty­sięcy razy większą szyb­kość prze­szu­ki­wania nieboskłonu.

Ma być tak po­tężny, że może nawet wy­kryć sy­gnały, wska­zu­jące na ist­nienie cy­wi­li­zacji po­za­ziem­skich. Jego bu­dowa ma za­cząć się w 2016 roku. Po pla­no­wanym na rok 2024 za­koń­czeniu bu­dowy SKA ma składać się z 3 ty­sięcy pa­ra­bo­licz­nych anten o śred­nicy 15 me­trów oraz wiele anten mniej­szych – taka kon­fi­gu­racja, jak mówią na­ukowcy, stworzy naj­bar­dziej wraż­liwy ra­dio­te­le­skop, jaki po­wstał kiedykolwiek.

Cał­ko­wita po­wierzchnia wszyst­kich ta­lerzy ma sta­nowić jeden ki­lo­metr kwa­dra­towy (stąd nazwa), a wszystkie an­teny mają two­rzyć sieć, aby wy­krywać fale ra­diowe, które pe­ne­trują at­mos­ferę ziemską i emi­to­wane są przez gwiazdy, ga­lak­tyki i kwa­zary. De­cyzję o roz­dzie­leniu su­per­ra­dio­te­le­skopu na trzy lo­ka­li­zacje, któ­rego bu­dowa ma kosz­tować 2 mld do­larów, po­prze­dził in­ten­sywny lob­bing, pod­jęty przez głów­nych ofe­rentów – RPA z jednej strony oraz Au­stralię i Nową Ze­landię z dru­giej. Usta­lono, że SKA musi się znaj­dować na pół­kuli po­łu­dniowej ze względu na jej ko­rzystne po­ło­żenie względem cen­trum na­szej ga­lak­tyki – Drogi Mlecznej.

To może być naj­bar­dziej skom­pli­ko­wany eks­pe­ry­ment, jaki mo­żemy prze­pro­wa­dzić, ma ogromny po­ten­cjał na to, by po­zwolić nam ustalić od­le­głości do każdej ga­lak­tyki w na­szym lo­kalnym wszech­świecie – mówi o SKA Ala­stair Edge z Durham Uni­ver­sity, wio­dą­cego ośrodka badań astro­no­micz­nych w Wiel­kiej Bry­tanii - Wielki Zder­zacz Ha­dronów pro­du­kuje pewną ilość da­nych na go­dzinę, to urzą­dzenie bę­dzie pro­du­ko­wało tę samą ilość da­nych w kilka minut.

Bu­dowa SKA jest przed­się­wzię­ciem mię­dzy­na­ro­dowym, w którym be­dzie uczest­ni­czyło 20 państw, 70 in­sty­tucji i wielu pry­wat­nych fundatorów.

Powiązane materiały: