Przejdź do treści

Nano — kolor na głowie

Far­bo­wanie włosów jest bardzo po­pu­larne i coraz ła­twiejsze. Nie­stety taki upięk­sza­jący za­bieg przy okazji niszczy włosy. Przy­znaje to nawet jedna z ak­torek w re­klamie, po­ka­zując swoje włosy w opła­kanym stanie. Po użyciu środka pewnej firmy jej włosy są lekkie i piękne. To tylko re­klama, ale mamy dobre wieści dla mi­ło­śni­czek i mi­ło­śników na­kła­dania farby.

Ze­spół na­ukowców z por­tu­gal­skiego uni­wer­sy­tetu Minho w Bradze opra­cował nową, re­wo­lu­cyjną wręcz, me­todę bar­wienia tkanin i włosów ba­zu­jącą na na­no­czą­stecz­kach krze­mo­wych. Nowa tech­no­logia, zwana Na­nocor, jest cał­ko­wicie bez­pieczna dla śro­do­wiska i nie­zwykle oszczędna. Jej atutem jest także in­ten­syw­niejszy i bar­dziej trwały kolor.

Tech­no­logia Na­nocor jest eko­lo­giczna, gdyż nie wy­ko­rzy­stuje szko­dli­wych dla śro­do­wiska na­tu­ral­nego sub­stancji. Nie wy­maga sto­so­wania soli i szko­dli­wych barw­ników. Po­zwala za­osz­czę­dzić nawet 70% wody zu­ży­wanej przy tra­dy­cyj­nych me­to­dach bar­wienia tkanin. W opinii na­ukowców do­dat­kowym wa­lorem tej tech­no­logii jest bar­dziej in­ten­sywny kolor niż ten uzy­skany me­to­dami sto­so­wa­nymi obecnie na rynku.

Nie ma wąt­pli­wości, że w ciągu naj­bliż­szej de­kady nowa tech­no­logia za­do­mowi się na stałe w prze­myśle – za­pewnia prof. Jaime Rocha Gomes, szef ze­społu ba­daw­czego - eko­lo­gicz­ność, oszczęd­ność i in­ten­syw­ność ko­lorów pły­nąca z wy­ko­rzy­stania na­no­czą­ste­czek krze­mo­wych wy­musi na za­kła­dach pro­duk­cyj­nych wdro­żenie tej re­wo­lu­cyjnej me­tody, przy au­to­ma­tycznym wy­parciu szko­dli­wych barwników.

Zda­niem por­tu­gal­skich uczo­nych Na­nocor za­do­mowi się w naj­bliż­szych la­tach rów­nież w prze­myśle kosmetycznym.

Prze­pro­wa­dzone przez nas ba­dania po­twier­dziły sku­tecz­ność dzia­łania krze­mo­wych na­no­czą­ste­czek w przy­padku far­bo­wania włosów. Tech­no­logia ta jest nie­zwykle od­porna na dzia­łanie szam­ponów oraz zdrowsza od barw­ników, które nie­rzadko wy­wo­łują alergie – dodał prof. Gomes.

Nowa me­toda far­bo­wania zo­stała uznana przez ka­pi­tułę Wiel­kiej Kra­jowej Na­grody BES za naj­bar­dziej in­no­wa­cyjną tech­no­logię opra­co­waną w Por­tu­galii pod­czas mi­nio­nego roku.

Powiązane materiały:

  • Gosc

    Super wia­do­mosc, tylko czy za­kła­dom pro­duk­cyj­nym bę­dzie się opla­calo wdro­żenie tej re­wo­lu­cyjnej me­tody, czy skonczy sie to na tym, że wiesc o niej zaginie?

  • Gosc

    Super wia­do­mosc, tylko czy za­kła­dom pro­duk­cyj­nym bę­dzie się opla­calo wdro­żenie tej re­wo­lu­cyjnej me­tody, czy skonczy sie to na tym, że wiesc o niej zaginie?