Przejdź do treści

Najmniejszy na świecie układ elektroniczny

Ame­ry­kańscy na­ukowcy zbu­do­wali naj­mniejszy na świecie układ elek­tro­niczny z dwoma prze­wo­dami od­le­głymi od siebie o 150 atomów. Układ zbu­do­wano w tech­no­logii 15 na­no­me­trów. To bliska droga do coraz mniej­szych, ale bar­dziej wy­daj­nych procesorów.

We­dług uczo­nych z McGill Uni­ver­sity i Sandia Na­tional La­bo­ra­to­ries, taki układ umoż­liwi także stwo­rzenie chipów kom­pu­te­ro­wych, które będą wy­dzie­lały mniej ciepła niż obecnie pro­du­ko­wane modele.

Wy­dzie­lanie ciepła oraz spadek wy­daj­ności i trwa­łości, zwią­zany z prze­grze­wa­niem układów pro­ce­so­ro­wych, jest obecnie jednym z głów­nych pro­blemów roz­woju tech­no­logii układów zin­te­gro­wa­nych. Zmniej­szenie wiel­kości pod­sta­wo­wych układów elek­tro­nicz­nych oznacza moż­li­wość wy­pro­du­ko­wania mniej­szego i o więk­szej mocy sprzętu elek­tro­nicz­nego, niż jest obecnie wy­twa­rzany. Pro­wadzi to do mniej­szych kom­pu­terów PC, ta­bletów, smart­fonów i urzą­dzeń elek­tro­niki do­mowej, które jednak będą miały większą niż obecna wy­daj­ność, zu­ży­wając przy tym mniej energii. Tam, gdzie obecnie ja­kieś funkcje wy­ko­ny­wane są przez dwa lub więcej chipów, wy­starczy za­pewne jeden pro­cesor, wy­pro­du­ko­wany w nowej technologii.

Od­krycie uczo­nych z USA pa­suje się do­sko­nale do prawa Moore’a. Może go przy­po­mnimy: Gordon Moore, za­ło­ży­ciel naj­więk­szej firmy układów elek­tro­nicz­nych Intel Corp. w 1965 r. za­ob­ser­wował po­dwa­janie się liczby tran­zy­storów co ok. 12 mie­sięcy. Liczba ta była na­stępnie ko­ry­go­wana i obecnie przyj­muje się, że liczba tran­zy­storów w mi­kro­pro­ce­so­rach od wielu lat po­dwaja się co ok. 24 mie­siące. Na za­sa­dzie ana­logii, prawo Moore’a sto­suje się też do wielu in­nych pa­ra­me­trów sprzętu kom­pu­te­ro­wego, np. po­jem­ności dysków twar­dych czy wiel­kości pa­mięci operacyjnej.

Jak po­in­for­mo­wali uczeni z McGill Uni­ver­sity i Sandia Na­tional La­bo­ra­to­ries, obecnie pro­wa­dzone będą prace nad zbu­do­wa­niem funk­cjo­nal­nego mi­kro­układu w tech­no­logii 15 nm, który można by łą­czyć z in­nymi ukła­dami elek­tro­nicz­nymi oraz nad opty­ma­li­zacją jego wy­daj­ności i czasu dzia­łania, a także przy­go­to­wa­niem go do produkcji.

Powiązane materiały: