Przejdź do treści

Najlepsze zdjęcia na świecie

Fo­to­grafia stała się w tej chwili tak po­wszechna i do­stępna, że mogą i zaj­mują się nią niemal wszyscy. Nie ogra­nicza nas ilość klatek na kliszy, ceny apa­ratów stały się ni­skie, a ich moż­li­wości coraz większe. Jeśli do­damy do tego pro­gramy kom­pu­te­rowe po­pra­wia­jące zdjęcia otrzy­mu­jemy gi­gan­tyczną liczbę po­ten­cjal­nych, ge­nial­nych fo­to­grafów. Więk­szość z nich uważa, że ich prace są naj­lepsze na świecie. Być może mają rację, ale jak to sprawdzić?

Roz­wią­za­niem tego pro­blemu może być opra­co­wana przez na­ukowców z USA tech­no­logia roz­po­zna­wania ob­razu cy­fro­wego. Dzięki niej bę­dzie można skla­sy­fi­kować fo­to­grafie nie tylko pod względem ja­kości tech­nicznej, ale także kry­te­riów es­te­tycz­nych. Tech­no­logia oparta jest na nowym al­go­rytmie oceny ob­razu i prze­chodzi wła­śnie pierwsze testy. Działa na za­sa­dzie sieci neu­ro­no­wych, po­trafi więc „na­uczyć” się, jakie są kry­teria oceny zdjęcia. Wpro­wa­dzono zatem do pro­gramu naj­lepsze zdjęcia znane z hi­storii fo­to­grafii, al­bumów on­line oraz z… Fa­ce­booka i po­dzie­lono je na grupy te­ma­tyczne, tak, aby uła­twić ich ocenę.

Ko­lejnym kro­kiem był po­dział fo­to­grafii na ob­szary oraz na ele­menty na­zwane przez ba­daczy „słow­ni­kiem ob­razu” ale też do­danie do al­go­rytmu za­sady „zło­tego po­działu” w fo­to­grafii. Kadr dzieli się na dzie­więć pól, przy po­mocy po­zio­mych i pio­no­wych linii. Prze­cięcia tych linii będą two­rzyły tzw. punkty mocne ob­razu, dzięki czemu obiekt, który znaj­dzie się na linii bę­dzie ła­twiej zauważalny.

Do­dat­kowym efektem prac nad nową tech­no­logią opra­co­wy­waną dla kon­cernu Xerox jest tech­nika szyb­kiego sor­to­wania ob­razów o ta­kich sa­mych cha­rak­te­ry­sty­kach. W te­sto­wanej wersji można po­sor­tować 5.000.000 ob­razów cy­fro­wych przez około sekundę.

Tech­no­logia oceny zdjęć z pew­no­ścią po­może agen­cjom fo­to­gra­ficznym w ocenie ty­sięcy zdjęć pod względem ich cha­rak­te­ry­styk. Czy jednak zwykły śmier­telnik bę­dzie po­trafił usunąć z pa­mięci ko­lej­nych dysków ze­wnętrz­nych ty­siące zdjęć, które oce­nia­jący je pro­gram odrzuci?

Powiązane materiały:

  • Ve­nidle

    Ra­tunku, ile li­te­rówek! :)