Przejdź do treści

Mobilny akademik

Wa­runki miesz­kalne w pol­skich aka­de­mi­kach do luk­su­so­wych ra­czej nie na­leżą, a i tak chęt­nych jest za­wsze więcej niż miejsc. Nie­sza­blo­nowo kwe­stię za­kwa­te­ro­wania stu­dentów roz­wią­zały władze KATHO – Ka­to­lic­kiego Uni­wer­sy­tetu w Co­ur­trai w Belgii.

Zo­stał tam „wdro­żony” pro­to­ty­powy, mo­bilny dom stu­dencki HUB 01. Pro­totyp zaj­muje 225 m2 po­wierzchni, zo­stał utwo­rzony w 2011 roku ale za­pre­zen­to­wano go do­piero ponad rok póź­niej pod­czas In­ter­na­tional Bien­nale In­te­rieur 2012 w Kor­trij. Pro­jekt zo­stał opra­co­wany przez ar­chi­tektów z dmvA Ar­chi­tecten i Of­fice A3 a jego kon­cepcja opiera się na trzech za­sa­dach: mo­bil­ność, pry­wat­ność dla stu­dentów, uczenie się „w każdej chwili, w każdym miejscu i w każdym calu”.

Mo­bilny aka­demik składa się ze sta­łego cen­tral­nego ter­mi­nalu, bę­dą­cego czę­ścią wspólną (w którym znaj­dują się: salon, kuchnia i ła­zienka) oraz pod­łą­czo­nych do niego kon­te­nerów trans­por­to­wych, bę­dą­cych in­dy­wi­du­al­nymi po­ko­jami do spania, każdy z własną ła­zienką. Cała kon­strukcja jest eko­lo­giczna i prawie sa­mo­wy­star­czalna. Na dachu za­in­sta­lo­wano pa­nele sło­neczne i tur­binę wia­trową, pod­łą­czono pompy cieplne. Po­szcze­gólne jed­nostki można prze­trans­por­tować na inny, nawet pry­watny kampus (np. po za­koń­czeniu edukacji).

Także de­sign HUB 01 jest po­łą­cze­niem no­wo­cze­sności i eko­lo­gicz­nych roz­wiązań, co jest ra­czej awan­gardą dla stu­dentów. In­dy­wi­du­alne kontenery-​pokoje są urzą­dzone wg róż­nych kon­cepcji. Wg jednej z nich, opartej na eko­lo­gicz­nych za­sa­dach, kon­tener ob­ło­żono ro­śli­nami. W innym ściany są cał­ko­wicie po­kryte pa­ne­lami sło­necz­nymi. Na­to­miast mi­ni­ma­li­styczne kon­te­nery z białym wnę­trzem za­pew­niają łóżko, to­a­letę i miejsce do pracy tych stu­dentów, którzy chcą mieszkać i uczyć się bez roz­pra­szania się. Na­stępnym kro­kiem twórców HUB_​01 ma być zbu­do­wanie domu dla na­uczy­cieli aka­de­mic­kich oraz stu­dentów z wy­miany. Wy­starczy zo­ba­czyć zdjęcia i już chce się mieszkać w takim miejscu.

Zresztą zo­baczcie sami. Może jakaś polska uczelnia skusi się na takie rozwiązanie?

Powiązane materiały: