Przejdź do treści

Młoda Polska. Innowacyjna Polska :)

Polska krajem mło­dych ludzi i no­wych tech­no­logii – tak zda­niem wi­ce­mi­ni­stra go­spo­darki Da­riusza Bog­dana, po­win­niśmy się ko­ja­rzyć w Eu­ropie i na świecie. Między in­nymi w ten sposób Polska pro­muje się pod­czas te­go­rocz­nych targów CeBIT w Ha­no­werze, naj­waż­niej­szych i naj­więk­szych targów branży in­for­ma­tycznej i no­wych tech­no­logii na świecie.

CeBIT od­by­wają się w Ha­no­werze od 1986 roku i rok­rocznie przy­cią­gają setki ty­sięcy zwie­dza­ją­cych z ca­łego świata. W ubie­gło­rocznej edycji wzięło udział prze­szło 4.000 wy­stawców z 70 krajów, a ich eks­po­zycje obej­rzało ponad 310.000 osób. Polska w tym roku jest part­nerem stra­te­gicznym imprezy.

Targi wspólnie otwo­rzyli An­gela Merkel i Do­nald Tusk, po­zując do kamer między in­nymi pod­czas gry w chiń­czyka na ta­blecie z uży­ciem pol­skiej kostki DICE+. Te­go­roczna polska eks­po­zycja jest naj­większą z do­tych­czas pre­zen­to­wa­nych przez nasz kraj w hi­storii ha­no­wer­skich targów. Sto­iska pol­skich wy­stawców zaj­mują ponad 3000 m2. We­dług sza­cunków w tar­gach bierze udział 350 pol­skich firm, a także kil­kuset stu­dentów, mło­dych na­ukowców i in­no­wa­torów z Polski, w tym lau­reaci rzą­do­wego pro­gramu TOP 500 Innovators.

Pol­skie sto­isko na­ro­dowe, bę­dące wi­zy­tówką na­szego kraju, zor­ga­ni­zo­wało Mi­ni­ster­stwo Nauki i Szkol­nictwa Wyż­szego. Ma być miej­scem licz­nych spo­tkań, źró­dłem wiedzy na temat spe­cy­fiki i moż­li­wości pol­skiego rynku ICT. Jego atrakcje to: de­tektor pod­czer­wieni, który sta­nowi ele­ment wy­po­sa­żenia lą­dow­nika na Marsie, a także naj­szybszy na świecie pro­cesor prze­my­słowy. Na sto­isku na­ro­dowym można zo­ba­czyć rów­nież, jak funk­cjo­nuje tzw. roz­sze­rzona rze­czy­wi­stość (au­gmented re­ality) – czyli po­łą­czenie świata rze­czy­wi­stego z wir­tu­alnym, ge­ne­ro­wanym w pa­mięci komputerów.

Nasze sto­iska – poza głównym sto­iskiem na­ro­dowym – są obecne w czte­rech sek­cjach te­ma­tycz­nych, na które po­dzie­lono targi: strefie PRO po­świę­conej bez­piecznym roz­wią­za­niom dla przed­się­biorstw; strefie GOV po­świę­conej pro­duktom i usługom dla sek­tora pu­blicz­nego oraz służby zdrowia; strefie LIFE przed­sta­wia­jącej roz­wią­zania wy­ko­rzy­sty­wane w cy­frowym świecie oraz strefie LAB bę­dącej plat­formą dia­logu między ludźmi nauki, biz­nesu i po­li­tyki. W strefie PRO nasi wy­stawcy przed­sta­wiają wy­dajne i bez­pieczne roz­wią­zania te­le­in­for­ma­tyczne dla firm. Jednym z nich jest dwa razy wy­daj­niejsza od do­tych­cza­so­wych roz­wiązań plat­forma in­fra­struk­tury na żą­danie (IaaS). W jej ra­mach można uru­chomić, prze­twa­rzać lub prze­cho­wywać do­wolne za­soby – stronę WWW, apli­kację biz­ne­sową, pro­jekt start-​upowy lub roz­wią­zanie korporacyjne.

Pre­zen­to­wane są rów­nież mo­bilne apli­kacje wspie­ra­jące funk­cjo­no­wanie łań­cucha do­staw oraz gwa­ran­tu­jące wła­ściwy prze­pływ in­for­macji. Urzą­dze­niem uspraw­nia­jącym do­stawy w handlu elek­tro­nicznym jest z kolei pacz­komat. Można z niego łatwo i o każdej porze ode­brać za­ku­pioną przez In­ternet prze­syłkę. Atrak­cjami sto­iska w strefie GOV jest m.in. system CEIDG​.gov​.pl, dzięki któ­remu można za­łożyć firmę przez In­ternet oraz pro­jekt e-​deklaracje do roz­li­czania po­datków on­line. Zwie­dza­jący do­wiedzą się w niej rów­nież, jak zre­ali­zo­wano w Polsce w 2012 r. po­wszechny spis na­ro­dowy bez użycia pa­pieru – wy­łącznie z wy­ko­rzy­sta­niem ko­mu­ni­kacji elektronicznej.

W strefie LIFE pre­zen­to­wane są pro­dukty pol­skiej branży roz­rywki elek­tro­nicznej, mul­ti­me­diów i gier, na czele z bardzo po­pu­larną elek­tro­niczną kostką do gry DICE+. Pol­skie pro­dukcje są pre­zen­to­wane na trzech róż­nych plat­for­mach – PC, kon­sola oraz ta­blet. W strefie LAB zwie­dza­jący pol­skie sto­isko mogą wejść do „miesz­kania przy­szłości” – re­pliki praw­dzi­wego domu, w którym znaj­duje się m.in. robot zdolny do in­te­rakcji z czło­wie­kiem FLASH, a także elek­tro­niczny asy­stent osób star­szych i cho­rych DOMESTIC. Nie bra­kuje w nim i in­nych in­no­wacji uła­twia­ją­cych życie – np. sys­temu, dzięki któ­remu za po­mocą te­le­fonu można ste­rować sprzętem domowym.

Mocny udział Polski w tar­gach jest szansą dla wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych part­nerów za­gra­nicz­nych, by do­kład­niej za­po­znali się z pol­skim ryn­kiem te­le­in­for­ma­tycznym i moż­li­wo­ściami, jakie ofe­ruje. Polska te­le­in­for­ma­tyka po­zo­staje w pewnym stopniu nadal nie­od­krytym przez Eu­ropę i świat skarbem. I ci, którzy jako pierwsi ten skarb od­kryją, czyli in­we­storzy, usłu­go­biorcy, usłu­go­dawcy, part­nerzy biz­ne­sowi zy­skają naj­więcej. – po­wie­dział pre­mier Do­nald Tusk pod­czas otwarcia.

Powiązane materiały:

  • Brak powiązanych materiałów