Przejdź do treści

Materiał przyszłości równie szkodliwy jak azbest

Ba­dania na­ukowców ze Szkocji wska­zują, że ma­te­riał przy­szłości jakim bez wąt­pienia mogą być wie­lo­war­stwowe na­no­rurki wę­glowe, jest tak samo groźny dla na­szego zdrowia jak azbest. Wdy­chane w du­żych ilo­ściach mogą pro­wa­dzić do róż­nych po­draż­nień i in­fekcji, które osta­tecznie mogą prze­ro­dzić się w nowotwór.

Wdy­chanie mi­kro­sko­pij­nych włó­kien azbestu, ma­te­riału po­wszechnie uży­wa­nego w cza­sach PRL do ocie­plania bu­dynków, pro­wadzi do azbe­stozy, cho­roby ob­ja­wia­jącej się zwłók­nie­niem płuc, któ­rego po­wi­kła­niem jest rak oskrzeli. Wdy­chanie włó­kien azbestu może także pro­wa­dzić do po­wstania mię­dzy­bło­niaka opłucnej, zło­śli­wego no­wo­tworu płuc. W 1997 roku wpro­wa­dzono więc cał­ko­wity zakaz ob­rotu azbe­stem w Polsce.

Prze­pro­wa­dzone teraz przez szkoc­kich na­ukowców z Centre for In­flam­ma­tion Re­se­arch przy Uni­wer­sy­tecie w Edyn­burgu ba­dania na my­szach wy­ka­zały, że wdy­chanie na­no­rurek wę­glo­wych może po­wo­dować niemal iden­tyczne ob­jawy cho­ro­bowe. Po­dobnie jak włókna azbestu, na­no­rurki wę­glowe do­stają się do płuc, gdzie wbi­jając się w na­błonek zo­stają prak­tycznie do końca życia. Jest to pierwszy dzwonek, by za­in­te­re­sować się po­waż­niej tym problemem.

Lekkie ni­czym ma­te­riał sztuczny, a za­razem wy­trzy­malsze niż stal na­no­rurki są dziś na­dzieją tech­niki. Wy­ko­rzy­stuje się je w no­wych le­kar­stwach, ba­te­riach o wy­so­kiej spraw­ności, a także w oczysz­czal­niach ścieków. Dzięki nim ma być moż­liwa bu­dowa jeszcze szyb­szych kom­pu­terów i rozwój opto­elek­tro­niki (ba­zu­jącej na świetle elek­tro­niki). Au­torzy badań za­zna­czają, że w żadnym przy­padku nie chcą oni do­pro­wa­dzić do za­trzy­mania roz­woju no­wych tech­no­logii, lecz ra­czej do wy­pra­co­wania pro­cedur bez­pie­czeń­stwa dla pra­cow­ników fa­bryk, w któ­rych pro­du­ko­wane są lub wy­ko­rzy­sty­wane nanorurki.

Powiązane materiały: