Przejdź do treści

Maszyny przyszłości dla przeszłości

No­wo­czesne, fu­tu­ry­styczne wręcz ma­szyny łą­czymy ra­czej z mniej lub bar­dziej od­ległą przy­szło­ścią. Pla­nu­jemy, wy­obra­żamy sobie jak mogą zmienić nasze życie. Tym­czasem mogą one pomóc w od­two­rzeniu tego, jak żyli nasi dziadkowie.

Właśne w takim celu swoje moce ob­li­cze­niowe wy­ko­rzy­stało Cen­trum In­for­ma­tyczne Świerk NCBJ. Dzięki temu moż­liwe było po­wstanie filmu War­szawa 1935. To krót­ko­me­tra­żowy film, po­ka­zu­jący w tech­no­logii 3D, jak wy­glą­dała przed II wojną sto­lica Polski. Re­kon­strukcja cy­frowa po­wstała na pod­stawie do­stęp­nych ma­te­riałów archiwalnych.

Na po­trzeby zwią­zane z ob­ra­zo­wa­niem scen gra­ficz­nych filmu spe­cja­liści z NCBJ udo­stęp­nili pro­du­centom część mocy ob­li­cze­nio­wych kla­stra kom­pu­te­ro­wego po­wsta­ją­cego w ra­mach Cen­trum In­for­ma­tycz­nego Świerk (CIŚ).

Film War­szawa 1935 jest przed­się­wzię­ciem uni­kalnym tak pod względem tech­no­logii, jak i po­dej­mo­wanej te­ma­tyki, dla nas – po­ko­lenia ludzi pa­mię­ta­ją­cych już tylko szare blo­ko­wiska – to rze­czy­wi­stość nie­malże ma­giczna – mówi kie­ru­jący pro­jektem CIŚ prof. Woj­ciech Wi­ślicki – wszystko to po­wo­duje, że de­cyzję o wsparciu filmu do­dat­ko­wymi mo­cami ob­li­cze­nio­wymi pod­ję­liśmy szybko i chętnie, cie­szymy się, że ta wy­jąt­kowa pro­dukcja zo­stała zre­ali­zo­wana przy na­szym współudziale.

Jak pod­kre­ślają na­ukowcy know-​how zdo­byty dzięki współ­pracy z pro­du­cen­tami filmu bę­dzie jednym z czyn­ników po­zwa­la­ją­cych w przy­szłości opra­co­wywać mo­dele trans­portu i dys­persji skażeń w at­mos­ferze (bo to główne ich za­danie) o jeszcze więk­szym stopniu szcze­gó­ło­wości. Dzia­ła­jący w Świerku kla­ster ma na razie w dużej mierze cha­rakter in­sta­lacji testowej.

Ren­de­ring dużej ilości da­nych gra­ficz­nych po­zwoli nam na ze­branie nie­zbęd­nych do­świad­czeń zwią­za­nych ze spe­cy­fiką prze­twa­rzania tego typu plików – wy­ja­śnia nad­zo­ru­jący in­fra­struk­turę ob­li­cze­niową Cen­trum Adam Padee.

Cen­trum In­for­ma­tyczne Świerk prze­twarza dane na po­trzeby kra­jowej ener­ge­tyki ją­drowej i kon­wen­cjo­nalnej, sy­mu­luje oraz mo­ni­to­ruje za­gro­żenia ra­dio­lo­giczne, wspiera pro­cesy za­rzą­dzania kry­zy­so­wego, a także udo­stępnia po­sia­dane za­soby ob­li­cze­niowe do badań na­uko­wych oraz tech­no­lo­gicz­nych. Po­wsta­jący w ra­mach pro­jektu kla­ster kom­pu­te­rowy – do­ce­lowo ok. 20.000 rdzeni ob­li­cze­nio­wych, 100 TB pa­mięci RAM i 3000 TB prze­strzeni dys­kowej – bę­dzie jedną z pięciu naj­więk­szych tego typu in­sta­lacji w Polsce oraz jednym z naj­wy­daj­niej­szych su­per­kom­pu­terów branży ener­ge­tyki ją­drowej na świecie.

Film, który po­wstawał dzięki tym nie­zwy­kłym ma­szynom, ma trafić do kin 15 marca.

Na pod­stawie na​ukaw​polsce​.pap​.pl

Powiązane materiały: