Przejdź do treści

Magnetyzm strzykawki

Nie­którym na sam widok strzy­kawki z igłą cierpnie skóra. Dla ta­kich osób na­ukowcy z MIT opra­co­wali ko­lejny ory­gi­nalny wy­na­lazek, jakim jest ma­gne­tyczna strzy­kawka bezigłowa.

Za­strzyk wy­ko­nany przy po­mocy ta­kiej strzy­kawki jest zu­pełnie bez­bo­lesny, jak ugry­zienie ko­mara. Aparat stwo­rzony w ra­mach pro­jektu pro­wa­dzo­nego przez Iana Hun­tera i Ca­the­rine Hogan po­zwala w pełni kon­tro­lować za­równo dawkę leku, jak i to jak głę­boko ma do­trzeć lekarstwo.

Przy­rząd działa w oparciu o ma­gnes, który wy­pycha tłok strzy­kawki. Wy­pycha go z taką siłą, że znaj­du­jące się w niej le­kar­stwo bez naj­mniej­szego pro­blemu prze­chodzi przez skórę. Po­dobno za po­mocą tej bez­i­głowej strzy­kawki można wy­ge­ne­rować ci­śnienie rzędu 100 MPa i wpro­wa­dzić lek z pręd­ko­ścią dźwięku! Cały za­strzyk trwa za­le­dwie kilka milisekund.

Powiązane materiały: