Przejdź do treści

Lodówko-​mikrofalówka już działa

Ulu­biony napój w puszce 0,33 ml schło­dzony w 3 mi­nuty? Teraz bę­dzie to moż­liwe, bez po­trzeby wkła­dania jej do zamrażalnika.

Por­tu­galscy na­ukowcy opra­co­wali no­wo­czesną tech­no­logię chłod­niczą zwaną Su­per­Co­oling, dzięki której stwo­rzony przez nich pro­totyp urzą­dzenia chłodzi żyw­ność 10 razy szyb­ciej niż tra­dy­cyjna lo­dówka. Tech­no­logia zbli­żona jest szyb­ko­ścią pracy do ku­chenki mi­kro­fa­lowej i ba­zuje na elek­tro­nice próżniowej.

Roz­po­częte przed dwoma laty do­świad­czenia po­zwo­liły nam na stwo­rzenie pro­to­typu mikrofalówki-​lodówki – po­wie­działa Catia Au­gusto z wy­działu in­ży­nierii me­cha­nicznej na uni­wer­sy­tecie w Co­im­brze – nowe urzą­dzenie działa w po­dobny sposób, co ku­chenka mi­kro­fa­lowa, jednak za­miast szyb­kiego pod­grze­wania żyw­ności, udaje się jej chło­dzić pro­dukty spo­żywcze 10 razy szyb­ciej niż w do­stęp­nych na rynku lodówkach.

We­dług por­tu­gal­skich na­ukowców, nowe urzą­dzenie szybko zdo­bę­dzie sobie sym­patię klientów in­dy­wi­du­al­nych oraz firm z po­szcze­gól­nych sek­torów go­spo­dar­czych, w tym ga­stro­nomii, ho­te­lar­stwa i prze­mysłu spożywczego.

Za­letą opra­co­wa­nego przez nas urzą­dzenia jest szyb­kość dzia­łania oraz duże oszczęd­ności w zu­życiu energii – uważa Catia Au­gusto – firmy z branży ho­te­lar­skiej, które do­tych­czas in­we­sto­wały w tra­dy­cyjny sprzęt chłod­niczy, będą mogły teraz obyć się bez wielu sprzętów po­trzeb­nych do utrzy­mania ni­skiej tem­pe­ra­tury napojów.

Jej zda­niem, pro­totyp „wszech­stronnej” lodówko-​mikrofalówki może dać po­czątek nowej ge­ne­racji wy­po­sa­żenia i być sprzę­żony z ak­tu­alnie sto­so­wa­nymi urzą­dze­niami. Do­tych­cza­sowe ba­dania po­zwa­lają także przy­pusz­czać, że w nie­da­le­kiej przy­szłości ten wy­na­lazek bę­dzie mógł służyć rów­nież do pro­cesu suszenia.

Urzą­dzenie z pew­no­ścią przy­padnie do gustu wszystkim mi­ło­śnikom na­pojów, które po­winno pić się od­po­wiednio schłodzone.

Powiązane materiały: