Przejdź do treści

Latarka do badań specjalnych

Al­bert Ein­stein po­wie­dział, że wszystko trzeba robić tak prosto, jak to tylko jest moż­liwe, ale nie pro­ściej. Ta myśl przy­świe­cała (!) chyba twórcom pewnej latarki.

Nie jest to zwykła la­tarka. Zo­stała opra­co­wana, by móc na przy­kład wy­krywać straty ciepła. Wy­ko­rzy­sty­wane do tej pory ka­mery ter­mo­wi­zyjne są bardzo drogie. Na­szym celem jest, aby tego ro­dzaju ba­dania (i po­ten­cjalne oszczęd­ności) były tanie, łatwe, za­bawne i po­ucza­jące rów­nież dla tych, którzy nie mają za­sob­nych port­feli - wy­ja­śniali na­ukowcy z Pu­blic La­bo­ra­tory for Open Tech­no­logy and Science. Jest to or­ga­ni­zacja non-​profit dzia­ła­jąca w Cam­bridge (Mas­sa­chu­setts, USA), która zaj­muje się opra­co­wy­wa­niem tech­no­logii, dzięki którym zwykli lu­dzie mogą badać czyn­niki środowiskowe.

Tak wła­śnie po­wstała la­tarka, która zmienia barwę światła w za­leż­ności od tem­pe­ra­tury oświe­tla­nego miejsca.

Głównym ele­mentem tej la­tarki jest po­je­dynczy czujnik pod­czer­wieni, na który re­agują diody emi­tując światło o róż­nych bar­wach. Wszystkim ste­ruje mi­kro­pro­cesor. Gdy oświe­tlone zo­staje coś cie­płego, ża­rówka świeci na czer­wono, zim­niejszy przed­miot zo­stanie oświe­tlony świa­tłem nie­bie­skim. Są oczy­wi­ście jeszcze ko­lory pośrednie.

Gdy oświe­tlimy na przy­kład ścianę domu, bę­dziemy mogli zo­ba­czyć, w któ­rych miej­scach przy­da­łoby się do­dat­kowe ocie­plenie. Takie ba­danie można za­pisać ko­rzy­stając z apa­ratu cy­fro­wego na­sta­wio­nego na długi czas eks­po­zycji, bądź na­grywać po­miary np. za po­mocą ka­mery w komputerze.

Urzą­dzenie takie może być bardzo przy­datne. Jest na tyle proste, że mo­żecie sami je zbu­dować. Pro­totyp kosz­tuje około 40 do­larów. Jeśli zbu­du­jecie takie urzą­dzenie ko­niecznie po­dzielcie się uwa­gami :)

Więcej fo­to­grafii, spis po­trzeb­nych ele­mentów i sche­maty la­tarki znaj­dziecie tutaj. Po­dobno po­winni sobie z tym po­ra­dzić nawet po­cząt­ku­jący majsterkowicze.

Powiązane materiały:

  • artur

    Po­mysł cie­kawy, szkoda że to tylko teoria, bo nie można ni­gdzie kupić ta­kiej latarki.

    • edward

      Black&Decker TLD100, kosz­tuje mniej niż 200zł. 100zł się na­leży za po­radę. :)