Przejdź do treści

Latać jak Luke Skywalker

Pa­mię­tacie śmi­gacz z „Gwiezd­nych wojen”, na którym po­ru­szał się Luke Sky­walker po księ­życu Endor wal­cząc z żoł­nie­rzami Va­dera? In­ży­nierom z Ka­li­fornii udało się zbu­dować po­dobną ma­szynę i to by­naj­mniej nie za po­mocą wy­ra­fi­no­wanej elek­tro­niki, ale pro­stej mechaniki.

Pi­lo­to­wanie ta­kiego sku­tera jest tak dia­belnie proste, że nie wy­maga żad­nego spe­cjal­nego szko­lenia. Po prostu wsia­dasz i le­cisz! Pro­totyp la­ta­ją­cego sku­tera zbu­do­wali spe­cja­liści z firmy Ae­rofex Cor­po­ra­tion. Jed­no­oso­bowa ma­szyna unosi się w po­wie­trzu dzięki dwóm za­mon­to­wanym u pod­stawy wir­nikom. Mimo fu­tu­ry­stycz­nego wy­glądu, kon­strukcja po­jazdu opiera się na li­czącym ponad 50 lat pro­jekcie, z któ­rego zre­zy­gno­wano z po­wodu pro­blemów z utrzy­ma­niem sta­bil­ności ma­szyny pod­czas lotu.

Pro­blem ten udało się roz­wiązać dzięki za­mon­to­waniu dwóch belek umiesz­czo­nych na wy­so­kości kolan pi­lota, wy­czu­wa­ją­cych po­chy­lenie jego ciała, gdy stara się utrzymać rów­no­wagę pod­czas lotu i w ten sposób skuter utrzy­muje w locie sta­bilną po­zycję. Pro­to­ty­powa wersja sku­tera, która była te­sto­wana na pu­styni Mo­jave, może roz­winąć pręd­kość do ok. 30 mil na go­dzinę (ok. 48 km/​h) i wznosić się na wy­so­kość ok. 4,5 metra.

Naj­pierw pla­nu­jemy wy­pu­ścić na rynek wersję bez­za­ło­gową, a do­piero póź­niej skuter, na którym mógłby latać czło­wiek – po­in­for­mował Mark De Roche z firmy Aerofex.

Bez­za­ło­gowe wersje mo­głyby zna­leźć za­sto­so­wanie pod­czas akcji ra­tun­ko­wych, do prze­no­szenia po­trzeb­nego sprzętu. Choć nie by­łyby w stanie udźwi­gnąć tyle co śmi­gło­wiec, dzięki mniej­szym ga­ba­rytom mo­głyby do­cierać w mniej do­stępne miejsca, bardzo blisko ra­tow­ników. Na­to­miast z wersji za­ło­gowej mo­gliby ko­rzy­stać np. straż­nicy pa­tro­lu­jący gra­nice w miej­scach, gdzie nie ma dróg i nie da się wje­chać samochodem.

W fi­nalnej wersji skuter bę­dzie zdolny latać z pręd­ko­ścią ok. 105 km/​h – do­daje De Roche.

Na paź­dziernik Ae­rofex Cor­po­ra­tion pla­nuje test zmo­der­ni­zo­wanej wersji sku­tera, a w 2013 roku testy zdalnie ste­ro­wa­nych, bez­za­ło­go­wych pojazdów.

Tak wy­glą­dało to na­to­miast na księ­życu Endor:

Powiązane materiały: