Przejdź do treści

Laser do jabłek

Do tej pory, aby spraw­dzić stan owoców czy wa­rzyw, na­le­żało je naj­pierw po­kroić, a na­stępnie do­piero poddać che­micznej ana­lizie. Teraz do ich zba­dania nie­po­trzebna bę­dzie ich destrukcja.

Urzą­dzenie la­se­rowe skon­stru­owane przez na­ukowców z In­sty­tutu Agro­fi­zyki PAN w Lu­blinie, bez kro­jenia i sie­kania wy­kryje cho­roby i uszko­dzenia owoców lub wa­rzyw. Pro­to­ty­powe wersje la­sera na razie są prze­zna­czone do badań w la­bo­ra­to­rium, ale w przy­szłości, po udo­sko­na­leniu, mo­głoby być sto­so­wane w sa­dach i sortowniach.

To urzą­dzenie słu­żące do nie­de­struk­cyjnej oceny róż­nych owoców i wa­rzyw. Oznacza to, że od spraw­dzenia i oceny ich kon­dycji nie trzeba ich nisz­czyć – kroić, roz­drab­niać, czy pod­dawać dzia­łaniu róż­nych sub­stancji che­micz­nych – po­wie­dział prof. Artur Zdunek, kie­rownik Za­kładu Mi­kro­struk­tury i Me­cha­niki Bio­ma­te­riałów In­sty­tutu Agro­fi­zyki PAN w Lublinie.

Do prze­pro­wa­dzenia testu wy­starczy zba­danie około 15% z całej partii owoców. Stan ich zdrowia jest okre­ślany na pod­stawie zmien­nego w czasie ob­razu plam­ko­wego, który po­wstaje w wy­niku oświe­tlenia laserem.

Na jego pod­stawie je­steśmy w stanie ocenić, czy owoc jest zdrowy, czy są w nim zmiany fi­zjo­lo­giczne czy też jaka jest za­war­tość barw­ników – wy­licza prof. Zdunek. – Światło la­se­rowe wnika nieco we wnę­trze owocu, dzięki temu mo­żemy też okre­ślić, czy nie ma w nim zmian na skutek uszko­dzeń mechanicznych.

Me­toda ta znana jest od kil­ku­nastu lat, ale do­tych­czas nie było do jej sto­so­wania ko­mer­cyj­nych urzą­dzeń. Laser skon­stru­owany w Lu­blinie jest pierw­szym na rynku. Takie prze­świe­tlenie po­zwala wy­krywać pro­cesy cho­ro­bowe czy różne uszko­dzenia, jeszcze na etapie, kiedy nie są one wi­doczne gołym okiem (np. pod­skórne obicia owocu). Prze­świe­tlanie la­serem nie uszkadza owocu.

Spraw­dzi­liśmy, że ta moc la­sera, której uży­wamy, nawet nie na­grzewa po­wierzchni. Nie ma zmian w ba­da­nych owo­cach. Nasze urzą­dzenie jest prze­zna­czone głównie do la­bo­ra­to­riów ba­daw­czych, ale mamy po­mysły na jego rozwój – za­zna­czył Zdunek.

Głównym celem jest jego mi­nia­tu­ry­zacja oraz do­sko­na­lenie prze­ka­zy­wa­nego ob­razu prze­świe­tla­nego owocu lub wa­rzywa – tak, aby można było go sto­sować w li­niach sor­tow­ni­czych i w sa­dach. Pro­jekt ba­dawczy dot. kon­strukcji la­se­ro­wego urzą­dzenia do prze­świe­tlania owoców i wa­rzyw był fi­nan­so­wany przez Na­ukowe Cen­trum Badan i Roz­woju. Jego koszt wy­niósł 1.150.000 złotych.

Powiązane materiały: