Przejdź do treści

Korbka pracuje!

Fo­to­gra­fu­jesz coś bardzo in­te­re­su­ją­cego i nagle… kończy się za­si­lanie! Chyba każdy, kto choćby hob­by­stycznie zaj­muje się fo­to­grafią przeżył takie chwile. Teraz wy­starczy mieć pod ręką aparat na korbkę!

Wła­śnie takie urzą­dzenie opra­co­wali na­ukowcy z Ja­ponii. Firma Su­per­headz za­pre­zen­to­wała pierwszy na świecie aparat cy­frowy, który sam ge­ne­ruje dla siebie energię. Czerpie ją z pro­mieni sło­necz­nych lub z krę­cenia korbką. Choć aparat Sun & Cloud wy­gląda nie­po­zornie, to można nim zrobić do­brej ja­kości zdjęcia, a nawet na­kręcić filmy.

Można go ła­dować na 3 spo­soby. Na górze urzą­dzenia umiesz­czone są małe pa­nele sło­neczne, które za­si­lają ba­terię nawet w wa­run­kach sła­bego oświe­tlenia. W po­chmurne dni lub w ciem­nych po­miesz­cze­niach można do­ła­dować go za po­mocą ręcznej korbki umiesz­czonej z boku apa­ratu. Do­dat­kowo aparat po­siada port USB, zatem można go za­silić w bar­dziej tra­dy­cyjny, ale już mało eko­lo­giczny, sposób.

Mając do wy­boru kilka metod ła­do­wania, aparat może być uży­wany prak­tycznie w każdym miejscu i bez przerwy. Nie mu­simy bo­wiem mar­twić się o ży­wot­ność baterii.

Dzięki ali­ka­cjom, w które aparat zo­stał wy­po­sa­żony, można ko­rzy­stać z 15 fil­trów, dzięki którym wy­ko­nanym fo­to­gra­fiom nadamy kom­pletnie nowy wy­gląd. Aparat wy­po­sa­żony jest w 3,0-megapikselowy obiektyw i ma trzy różne tryby fo­to­gra­fo­wania – nor­malny (za­kres 150cm), por­tret (za­kres 60 ~ 150cm) i makro (za­kres 25 ~ 35cm). Jest on rów­nież wy­po­sa­żony w wy­so­kiej mocy lampę bły­skową i wbu­do­wany mi­krofon, dzięki czemu można rów­nież na­grywać dźwięk w filmach.

Jeśli lu­bisz fo­to­gra­fować i szu­kasz apa­ratu, który nie działa na ba­te­riach jed­no­ra­zo­wych lub energii z sieci, to Sun & Cloud może być cie­kawą pro­po­zycją za… prawie 200 dolarów.

Powiązane materiały: