Przejdź do treści

Konkurencja dla gazu łupkowego

Ja­ponia, cał­ko­wicie za­leżna od im­portu gazu i ropy naf­towej, zna­lazła al­ter­na­tywne źródło energii. Opra­co­wała tech­no­logię wy­do­bycia gazu ze złóż hy­dratów me­tanu. Jeśli ten plan się uda, mo­żemy mieć ko­lejną – po gazie łup­kowym – re­wo­lucję w wy­do­byciu metanu.

Hy­draty me­tanu lub kla­traty zwane także „pło­nącym lodem” lub „me­ta­nowym lodem” to białe kostki przy­po­mi­na­jące lód, w któ­rych po­między zmro­żo­nymi czą­stecz­kami wody uwię­zione są czą­steczki gazu. Po­wstają przy okre­ślonym ci­śnieniu, tem­pe­ra­turze, w re­jo­nach, gdzie do­stępne są woda i metan, pro­du­ko­wany głównie przez bak­terie bez­tle­nowe. Ma­sowo wy­stę­pują pod dnem szelfów kon­ty­nen­tal­nych, za­ko­pane są także w wiecznej zmar­z­linie, która po­krywa jedną czwartą lądów pół­kuli północnej.

Sza­cuje się, że za­soby me­tanu uwię­zio­nego w kla­tra­tach prze­wyż­szają kil­ka­krotnie tra­dy­cyjne za­soby gazu ziem­nego. Jako su­ro­wiec hy­draty me­tanu są trudne do wydobycia.

Nad tech­no­logią wy­do­bycia pra­co­wały od firmy z USA, Ka­nady, Nor­wegii i Chin. Pio­nie­rami w ba­da­niach nas wy­do­by­ciem gazu za­mknię­tego w „pło­nącym lo­dzie” przez długi czas byli Ame­ry­kanie, opra­co­wali nawet te­stowe in­sta­lacje do eks­plo­atacji hy­dratów me­tanu w po­bliżu Alaski. Ale to Ja­poń­czykom jako pierw­szym udało się wy­dobyć lo­dowe pa­liwo ze złóż hy­dratów po­ło­żo­nych około 50 km od wy­brzeży wyspy Honsiu, 300 me­trów pod po­wierzchnią Pacyfiku.

W pra­cach wy­do­byw­czych brali udział spe­cja­liści z kon­cernu Japan Oil, Gas and Me­tals Na­tional Corp (JOGMEC) oraz z Pań­stwo­wego In­sty­tutu Tech­no­logii Prze­my­sło­wych. Wy­ko­rzy­stano statek zdolny do re­ali­zacji wierceń na głę­bo­kości nawet 7.000 me­trów pod dnem oceanu. W tym od­krytym złożu jest tyle me­tanu, że może ono za­spo­koić po­trzeby Kraju Kwit­nącej Wiśni przez ponad 10 lat. A to pole za­wiera za­le­dwie ułamek za­sobów gazu uwię­zio­nego w po­kła­dach hy­dratów me­tanu na dnie oce­anów. We­dług ja­poń­skiej Agencji Za­sobów Na­tu­ral­nych i Energii, prze­my­słowa pro­dukcja gazu może roz­po­cząć się w ciągu naj­bliż­szych pięciu lat.

Na­ukowcy wska­zują jednak na za­gro­żenie zwią­zane z ma­sową eks­plo­atacją kla­tratów me­tanu. Wy­do­bycie na skalę prze­my­słową może za­chwiać sta­bil­no­ścią dna mor­skiego, a w efekcie wy­wołać pod­wodne trzę­sienia ziemi i tsunami.

Powiązane materiały: