Przejdź do treści

Kompost z kurzych skorupek i ziemniaczanych obierek

Wy­na­lazki wy­ko­rzy­stane w nie­od­po­wiedni sposób mogą do­pro­wa­dzić do ka­ta­strofy, na przy­kład eko­lo­gicznej. Na szczę­ście wszystko, lub prawie wszystko, można naprawić.

Por­tu­galscy na­ukowcy z uni­wer­sy­tetu w Co­im­brze opra­co­wali na­tu­ralną mie­szankę do oczysz­czania ziemi z me­tali cięż­kich. Ba­zuje ona głównie na sko­rup­kach ku­rzych jaj i ziem­nia­cza­nych obier­kach, za­wiera rów­nież nie­wielkie ilości trawy oraz łusek ryżowych.

Nowy wy­na­lazek nie dość, że jest bardzo po­ży­teczny dla po­prawy ja­kości gruntów rol­nych, to po­zwala też za­go­spo­da­rować z po­żyt­kiem ty­siące ton skorup ku­rzych z branży spo­żyw­czej i ga­stro­no­micznej, które trudno było do­tych­czas uty­li­zować – po­wie­działa dr Mar­ga­rida Quina z Wy­działu Nauk i Tech­no­logii na uni­wer­sy­tecie w Coimbrze.

Za­sto­so­wanie skorup z ku­rzych jaj nie bę­dzie niosło za­gro­żenia dla po­ten­cjal­nego ska­żenia gleb.

W wy­niku pro­cesu kom­po­sto­wania na­stę­puje bo­wiem znaczne pod­wyż­szenie tem­pe­ra­tury, które sku­tecznie li­kwi­duje wszelkie mi­kro­or­ga­nizny pa­to­ge­niczne obecne wcze­śniej na sko­rup­kach –za­pew­niła dr Quina – otrzy­mana sub­stancja nadal jest jednak ulep­szana, po­trze­bu­jemy jeszcze około pięciu mie­sięcy, aby opra­cować for­mułę pro­duktu, który bę­dzie można wpro­wa­dzić do ma­sowej sprzedaży.

Poza funkcją oczysz­czania gleby z me­tali cięż­kich, nowa mie­szanka or­ga­niczna wzbo­gaca też grunty w wapń. Pro­dukt bę­dzie atrak­cyjną al­ter­na­tywą dla do­stęp­nych po­wszechnie che­micz­nych sub­stancji po­pra­wia­ją­cych wła­ści­wości gruntów rol­nych. Zda­niem uczo­nych z Co­imbry, nowa mie­szanka bę­dzie mogła zo­stać wy­ko­rzy­stana nie tylko w pro­dukcji rolnej, ale rów­nież w re­wi­ta­li­zacji ob­szarów pokopalnianych.

Powiązane materiały: