Przejdź do treści

Kiedy w laboratorium brakuje miejsca…

W dzi­siej­szych cza­sach nie­zbędna jest nie­ustanna mo­der­ni­zacja la­bo­ra­to­rium. In­we­stuje się w coraz nowszy sprzęt, który po­szerza moż­li­wości ba­dawcze. Nagle oka­zuje się jednak, że naj­więk­szym pro­blemem jest brak miejsca, gdzie można po­mie­ścić te wszystkie urządzenia.

Firma Bruker za­pro­po­no­wała roz­wią­zanie małej po­wierzchni w la­bo­ra­to­rium w dzie­dzinie spek­tro­me­trów FT-​IR (wy­ko­rzy­stu­ją­cych pro­mie­nio­wanie pod­czer­wone), ofe­rując spek­tro­metr Alpha. Jego nie­wielkie roz­miary 22×30×25 cm i waga (ok. 7 kg) po­wo­dują, że urzą­dzenie to można umie­ścić na biurku. Można je także łatwo za­pa­kować w de­dy­ko­waną wa­lizkę i prze­wieźć w miejsce, w którym bę­dzie po­trzebne. Po­mimo nie­wiel­kich roz­miarów spek­tro­metr umoż­liwia ana­lizę sub­stancji we wszyst­kich sta­nach sku­pienia. Do­stępna jest pełna gama ak­ce­so­riów, od kla­sycz­nego uchwytu na pa­stylki, przez ku­wety cie­czowe, ku­wety ga­zowe, aż do przy­stawek re­flek­syj­nych czy też ATR. Te ostatnie zy­skują coraz większą po­pu­lar­ność, umoż­li­wiając po­miar próbki bez ko­niecz­ności jej wstęp­nego przy­go­to­wania. Sub­stancję, którą chcemy zmie­rzyć, umiesz­czamy bez­po­średnio na płytce po­mia­rowej. W taki sposób uzy­skano widmo he­roiny za­bez­pie­czonej na ta­śmie sa­mo­przy­lepnej. Spek­tro­skopia IR jest sze­roko sto­so­wana do iden­ty­fi­kacji sub­stancji czy też po­twier­dzenia pro­cesów syn­tezy. Nie­wiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że można wy­ko­rzy­stać ją do szyb­kiego i nie­nisz­czą­cego ba­dania ka­mieni szla­chet­nych, po­twier­dzając nie tylko ro­dzaj ma­te­riału, z ja­kiego jest wy­ko­nany dany ka­mień, ale rów­nież jego czy­stość. Cza­sami nie­moż­liwe jest za­branie ba­da­nego obiektu do la­bo­ra­to­rium. Poza tym ogra­ni­czenie może sta­nowić ab­so­lutny zakaz me­cha­nicz­nego kon­taktu układu po­mia­ro­wego z ba­danym przed­miotem. W ta­kich sy­tu­acjach nie­za­wodnie sprawdza się Alfa. Przy­kładem może być okre­ślanie stanu je­dwab­nych szat ko­ro­na­cyj­nych Eryka XIV króla Szwecji w celu pod­dania ich za­biegom konserwatorskim.

Da­riusz Marek

Powiązane materiały: