Przejdź do treści

Jeansy w wersji eko

Je­ansy to nadal naj­po­pu­lar­niejsze spodnie, choć z tego ma­te­riału po­wstają rów­nież inne części gar­de­roby. Pro­dukcja tej tka­niny nie jest jednak zbyt eko­lo­giczna. Przy­naj­mniej było tak do tej pory.

Na­ukowcy ze szwaj­car­skiej firmy z Mut­tenz opra­co­wali nową eko­lo­giczną tech­no­logię pro­dukcji je­ansu, która zmniejsza zu­życie wody o ponad 90%, a energii aż o jedną trzecią. Pro­dukcja jednej pary je­ansów tra­dy­cyjną me­todą wy­maga zu­życia ponad 9,5 m3 wody, prawie pół ki­lo­grama związków che­micz­nych i mnó­stwo energii. Do ich wie­lo­krot­nego far­bo­wania wy­ko­rzy­stuje się cały ze­staw po­ten­cjalnie szko­dli­wych związków che­micz­nych. Ba­weł­niane od­pady, które po­zo­stają po pro­dukcji często trzeba spalić, co po­wo­duje emisję dwu­tlenku węgla i in­nych gazów cie­plar­nia­nych do at­mos­fery. W ten mało oszczędny sposób wy­twarza się ich co roku aż dwa mi­liardy par!

Nowa, eko­lo­giczna tech­no­logia pro­dukcji, na­zwana Ad­vanced Denim, po­zwala wy­pro­du­kować parę je­ansów przy użyciu nawet 92% mniej wody i do 30% mniej energii, niż zu­żywa się w tra­dy­cyj­nych me­to­dach pro­dukcji – tłu­maczy Mi­guel San­chez, in­ży­nier tek­sty­liów z firmy, w której opra­co­wano technologię.

Nowa me­toda pro­dukcji ma same za­lety: prawie wcale nie ge­ne­ruje ścieków i zmniejsza ilość zo­sta­ją­cych po pro­dukcji od­padów ba­wełny nawet o 87%. Wy­maga za­le­dwie jed­nego far­bo­wania i użycia nowej ge­ne­racji eko­lo­gicznie za­awan­so­wa­nych, stę­żo­nych barw­ników na bazie siarki, wy­ma­ga­ją­cych tylko jed­nego utleniania.

Resztę kroków cyklu pro­duk­cyj­nego wy­eli­mi­no­wano, gdyby nową tech­no­logią bar­wiono choć jedną czwartą pro­du­ko­wa­nego na świecie je­ansu, po­zwo­li­łoby to oszczę­dzić tyle wody, by za­spo­koić co­dzienne po­trzeby 1.700.00 mln ludzi rocznie - mówi Sanchez.

Chodzi o niemal 9.500.00 m3 wody w skali roku. Taka tech­no­logia za­po­bie­ga­łaby jed­no­cze­śnie po­wstaniu 8.300.00 m3 ścieków, oszczę­dzi­łaby też nawet 220.000.000 KWh energii i za­po­bie­gała emisji do at­mos­fery zwią­za­nego z tym dwu­tlenku węgla.

Powiązane materiały:

  • Fgfd

    No to mamy nowa tech­no­logie, jej ko­rzysci, ale gdzie jej opis?