Przejdź do treści

Jak Bill Gates szukał toalety

Bill Gates, były szef Mi­cro­softu i wielki fi­lan­trop, za­an­ga­żował się w ideę stwo­rzenia to­alet, które po­pra­wi­łyby wa­runki sa­ni­tarne na świecie, szcze­gólnie w kra­jach roz­wi­ja­ją­cych się. Brak hi­gie­nicznej, oszczędnej, bez­piecznej dla zdrowia to­a­lety jest jednym z naj­więk­szych pro­blemów, z ja­kimi bo­ryka się świat.

Aż 2,5 mld ludzi na całym świecie nie ma do­stępu do ka­na­li­zacji i to­alet z bie­żącą wodą, jakie my mamy na co dzień. Blisko mi­liard ludzi w ogóle nie ko­rzysta z żad­nych to­alet, za­ła­twiając się gdzie bądź. Za­nie­czysz­czona ludz­kimi od­cho­dami woda pitna jest źró­dłem wielu chorób, każ­dego roku z tego po­wodu umiera blisko 1,5 mln dzieci.

To­a­lety są wy­jąt­kowo istotne dla pu­blicz­nego zdrowia i, jak się nad tym za­sta­nowić, ludz­kiej god­ności – oświad­czył Gates – muszle klo­ze­towe, któ­rych uży­wamy w bo­ga­tych kra­jach, dla 40% po­pu­lacji świata są nie­od­po­wiednie i nie­prak­tyczne, po­nieważ często nie ma tam do­stępu do wody, elek­trycz­ności czy kanalizacji.

Fun­dacja Ga­tesów ogło­siła więc kon­kurs na skon­stru­owanie to­a­lety, która by­łaby tania, dzia­ła­łaby bez bie­żącej wody, ka­na­li­zacji i energii elek­trycznej, a przy okazji prze­kształ­ca­łaby od­chody w coś uży­tecz­nego – ma­te­riał opa­łowy, nawóz lub czystą wodę.

Wy­na­le­zienie no­wych to­alet to jedna z naj­waż­niej­szych rzeczy, jakie mo­żemy zrobić, by po­prawić życie mi­liardów ludzi – po­wie­dział Gates – może to też pomóc bo­gatym krajom w za­cho­waniu za­sobów wody na waż­niejsze cele niż spłu­ki­wanie odchodów.

Do kon­kursu Fun­dacji Ga­tesów sta­nęło blisko 30 uni­wer­sy­tec­kich ze­społów z ca­łego świata. W po­łowie sierpnia w Se­attle, na tar­gach „Re­invent the To­ilet Fair”, za­pre­zen­to­wały swoje roz­wią­zania. Jury Fun­dacji Ga­tesów wska­zało i so­wicie na­gro­dziło zwycięzców.

Pierwsze miejsce i 100.000 do­larów na­grody do­stał pro­jekt prof. Mi­chaela Hof­f­mana z po­li­tech­niki Cal­tech w Pa­sa­denie (USA) – to­a­leta na ba­terie sło­neczne, pro­du­ku­jąca z moczu i kału wodór, który z kolei służy do ge­ne­ro­wania elektryczności.

Drugie miejsce i 60.000 do­larów zgarnął ze­spół prof. M So­haila z bry­tyj­skiego Uni­wer­sy­tetu Lo­ugh­bo­rough i to­a­leta prze­twa­rza­jącą od­pady w ma­te­riał opa­łowy (bry­kiety), mi­ne­rały i czystą wodę. Na trzecim miejscu z na­grodą 40.000 do­larów upla­so­wali się na­ukowcy z Uni­wer­sytet To­ronto w Ka­na­dzie pod wodzą prof. Yu-​Ling Cheng za po­mysł to­a­lety od­zy­sku­jącej mi­ne­rały i wodę.

Kilku ze­społom – z bry­tyj­skiego Uni­wer­sy­tetu Cran­field, z in­dyj­skiego Eram Scien­tific So­lu­tions Pri­vate Li­mited, ame­ry­kań­skiego Re­se­arch Triangle In­sti­tute, czy Uni­wer­sy­tetu Ko­lo­rado w Bo­ulder – Fun­dacja Ga­tesów przy­znała granty na roz­wi­janie na­stęp­nych pro­jektów to­alet XXI. wieku.

Wiele z tych wy­na­lazków nie tylko zre­wo­lu­cjo­ni­zuje in­sta­lacje sa­ni­tarne w roz­wi­ja­jącym się świecie, ale także po­może zmienić na­wyki bo­ga­tych spo­łe­czeństw, które ko­rzy­stają z tra­dy­cyj­nych spłu­ki­wa­nych to­alet – oświad­czył Bill Gates.

Oto jedna z kon­kur­so­wych prac:

Powiązane materiały: