Przejdź do treści

Izotopy z Polski podstawą nowych leków onkologicznych

In­no­wa­cyjną tech­no­logię wy­twa­rzania izo­topów itru 90Y (Itrapol) i lu­tetu 177Lu (Lu­tapol) opra­co­wali na­ukowcy z Ośrodka Ra­dio­izo­topów Po­latom Na­ro­do­wego Cen­trum Badań Ją­dro­wych (NCBJ). Izo­topy te po­służą do pro­dukcji spe­cja­li­stycz­nych leków, wy­ko­rzy­sty­wa­nych w te­ra­piach onkologicznych.

Do­tych­czas izo­topy pro­du­ko­wano na nie­wielką skalę, w ba­daw­czych re­ak­to­rach ją­dro­wych. Dzięki ba­da­niom na­ukowców z NCBJ bę­dzie można je wy­twa­rzać na skalę przemysłową.

Pre­pa­praty izo­to­powe, na­zwane przez nas Itrapol i Lu­tapol, to pre­kur­sory do otrzy­my­wania ra­dio­far­ma­ceu­tyków, a więc wy­so­ko­spe­cja­li­stycz­nych le­karstw sto­so­wa­nych w te­rapii on­ko­lo­gicznej. Dzięki nim na­ukowcy będą mogli opra­co­wywać jeszcze bar­dziej sku­teczne me­tody w walce z ra­kiem – tłu­maczy dr hab. inż. Re­nata Mi­ko­łaj­czak, Peł­no­mocnik Dy­rek­tora ds. Na­uko­wych Ośrodka Ra­dio­izo­topów Polatom.

Nowe pro­dukty izo­to­powe umoż­liwią wpro­wa­dzenie do le­czenia in­no­wa­cyj­nych leków dzia­ła­ją­cych znacznie efek­tyw­niej i bez­piecz­niej, nawet w przy­pad­kach, wobec któ­rych do­tych­cza­sowa me­dy­cyna była bez­radna. Obecnie trwają prace nad uru­cho­mie­niem pierw­szych, pi­lo­ta­żo­wych partii izo­topów w wy­bu­do­wanej w tym celu nowej linii tech­no­lo­gicznej w la­bo­ra­to­riach w Świerku pod Otwoc­kiem. Po­służą one do przy­go­to­wania wniosku o re­je­strację obu izo­topów jako pre­kur­sorów do otrzy­my­wania radiofarmaceutyków.

Wy­pro­du­ko­wanie pi­lo­ta­żowej partii Itra­polu i Lu­ta­polu bę­dzie osią­gnię­ciem na skalę świa­tową. Nasze prace są do­sko­nałym przy­kładem na wy­ko­rzy­stanie osią­gnięć na­uko­wych w co­dziennym życiu, w szcze­gólnie wraż­liwym ob­szarze, mia­no­wicie – w jego ra­to­waniu – pod­kreśla dy­rektor NCBJ prof. Grze­gorz Wrochna.

Wy­na­lazek na­gro­dzono srebrnym me­dalem pod­czas 61. Mię­dzy­na­ro­do­wych Targów Wy­na­laz­czości, Badań Na­uko­wych i No­wych Technik „Brus­seIs In­nova 2012”. Pro­jekt wart 7,8 mln zł był do­fi­nan­so­wany z Pro­gramu In­no­wa­cyjna Go­spo­darka Eu­ro­pej­skiego Fun­duszu Roz­woju Regionalnego.

Powiązane materiały: