Przejdź do treści

Internetowa Wieża Babel

Po­lacy nie gęsi i swój język mają. Na szczę­ście coraz le­piej ra­dzimy sobie też z ję­zy­kami ob­cymi, a to w cza­sach gdy świat stał się glo­balną wioską jest bardzo przy­datne. Dzięki na­ukowcom po­słu­gi­wanie się róż­nymi ję­zy­kami staje się coraz ła­twiejsze. Nawet, jeśli ja­kiegoś ję­zyka wcale się nie uczyliśmy.

Po­wszechnie znamy już język an­gielski, nie­miecki czy hisz­pański. Go­rzej jest już ze zna­jo­mo­ścią ję­zyków mniej glo­bal­nych, ale także wy­ko­rzy­sty­wa­nych w kon­tak­tach to­wa­rzy­skich czy biz­ne­so­wych. Teraz nawet to nie bę­dzie pro­blemem. Zo­stała wła­śnie uru­cho­miona polska wersja ser­wisu itran​slate4​.eu. To wspólne dzieło na­ukowców z In­sty­tutu Badań Lin­gwi­stycz­nych Wę­gier­skiej Aka­demii Nauk oraz firm z róż­nych krajów za­an­ga­zo­wa­nych w projekt.

Czy po­pu­larny trans­lator Go­ogle i inne pro­gramy do tłu­ma­czenia przejdą do la­musa? itran​slate4​.pl to au­to­ma­tyczny, cał­ko­wicie bez­płatny trans­lator umoż­li­wia­jący tłu­ma­czenia tek­stów na 61 ję­zyków świata, do­stępny on­line 24 go­dziny na dobę. Serwis ofe­ruje tłu­ma­czenia w za­kresie m.in. ta­kich ję­zyków jak: al­bański, an­gielski, arabski, buł­garski, chiński, chor­wacki, czeski, duński, es­toński, fi­li­piński, fiński, fran­cuski, ga­li­cyjski, grecki, he­brajski, hindi, hisz­pański, ho­len­derski, in­do­ne­zyjski, ir­landzki, ja­poński, ka­ta­loński, ko­re­ański, li­tewski, ło­tewski, mal­tański, nie­miecki, nor­weski, polski, por­tu­galski, ro­syjski, ru­muński, serbski, sło­wacki, sło­weński, szwedzki, tajski, tu­recki, ukra­iński, wę­gierski, wiet­namski, włoski.

Można w nim tłu­ma­czyć on­line nie tylko treści e-​maila, do­ku­menty, ale wręcz całe strony in­ter­ne­towe. Jak za­pew­niają twórcy ser­wisu ja­kość tłu­ma­czeń jest naj­lepsza wśród wszyst­kich do­tych­cza­so­wych au­to­ma­tycz­nych trans­la­torów. Serwis ma być po­mocny nie tylko dla uczniów czy stu­dentów, ale także dla biz­nes­menów, po­nieważ można dzięki niemu prze­tłu­ma­czyć także do­ku­menty tech­niczne czy tłu­ma­czenia przysięgłe.

Tłu­ma­czenia po­dobno są bardzo wierne ory­gi­na­łowi gdyż naj­czę­ściej są bez­po­średnie – z jed­nego ję­zyka na drugi bez ko­niecz­ności ko­rzy­stania z ję­zyka po­śred­niego (je­żeli za­chodzi ko­niecz­ność ko­rzy­stania z po­śred­niego ję­zyka jest nim za­zwy­czaj angielski).

No­wo­ścią jest moż­li­wość wy­boru kilku pro­po­zycji tłu­ma­czenia. Je­żeli efekt tłu­ma­czenia on­line nie jest za­do­wa­la­jący można za­mówić w ser­wisie usługę tłu­ma­czenia przez jedno z setki biur tłu­ma­czeń z całej Eu­ropy. Użyt­kow­nicy mogą także prze­syłać swoje pro­po­zycje tłumaczeń.

Pro­jekt wspiera po­nadto tzw. cross lin­gual se­arch czyli wy­szu­ki­wanie mię­dzy­ję­zy­kowe. In­ter­nauci mogą szukać ob­co­ję­zycz­nych tek­stów w swoim ro­dzimym ję­zyku. Py­tanie jest tłu­ma­czone i wy­szu­ki­wane przez in­ternet. Wy­godne ko­rzy­stanie z ser­wisu uła­twiają do­dat­kowe na­rzę­dzia: moduł spraw­dzania pi­sowni, wir­tu­alna kla­wia­tura po­zwa­la­jąca na wpi­sy­wanie znaków na­ro­do­wych, au­to­ma­tyczne okre­ślanie ję­zyka (system sam roz­po­znaje w jakim ję­zyku wpi­sano tekst) i wsparcie tech­niczne.

Sprawdźmy jak ostatni akapit prze­tłu­ma­czony zo­stał na język angielski:

The pro­ject also sup­ports the so-​called. cross-​lingual se­arch ie in­ter­lin­gual se­arch. Vi­si­tors can look for foreign-​language texts in their na­tive lan­guage. The qu­estion is trans­lated, and se­ar­ched the In­ternet. Easy to use se­rvice can help you with ad­di­tional tools: spell checker, vir­tual key­board al­lows for ty­ping in­ter­na­tional cha­rac­ters, au­to­ma­ti­cally de­ter­mi­ning the lan­guage (the system au­to­ma­ti­cally re­co­gnizes the lan­guage in which you type text) and tech­nical support.

ji­dysz:

וויסיטאָרס קענען קוקן פֿאַר פרעמד-שפּראַך טעקסץ אין זייער מוטער – שפּראַך. די קשיא איז איבערגעזעצט, און געזוכט דעם אינטערנעץ. גרינג צו נוצן דינען קענען העלפן איר מיט נאָך מכשירים: רעגע קאָנטראָליאָר, ווירטואַל קלאַוויאַטור אַלאַוז פֿאַר טייפּינג אינטערנאַציאָנאַלע אותיות, אויטאָמאַטיש דיטערמאַנינג דער שפּראַך (די סיסטעם אויטאָמאַטיש אנערקענט די שפּראַך אין וועלכער איר דרוקן טעקסט) און טעכניש שטיצן.

i ja­poński:

プロジェクトは、いわゆるサポートしています。言語間の検索すなわち横断検索。 訪問者は彼らの母国語で外国語のテキストを探すことができます。 質問が翻訳され、インターネットを検索されます。 サービスを使用して簡単に追加のツールと​の助けることができる:スペルチェッカー、仮想キーボードが自動的に言語(システムは自動的にテキストを入力する言語を認識する)と技術サポートを決定する、国際的な文字を入力することができます。

Powiązane materiały: