Przejdź do treści

Internet pełen kropek

Liczby robią wra­żenie, ale nic nie wbija w fotel tak jak prosta wi­zu­ali­zacja. W ra­mach nie­ko­mer­cyj­nego pro­jektu Ro­sjanin Ru­slan Eni­keev stwo­rzył mapę in­ter­netu, pre­zen­tując wir­tu­alny świat w formie ko­lo­ro­wych kropek.

Można sobie obej­rzeć i ogarnąć, trudny do wy­obra­żenia, świat in­ter­netu i po­równać, jak mają się do siebie naj­większe i naj­mniejsze por­tale. Pro­jekt na­zywa się The In­ternet Map, znaj­dziecie go pod ad­resem in​ternet​-map​.net.

Ba­zuje na da­nych z końca 2011 roku i za­wiera w sobie ponad 350.000 wi­tryn ze 196 krajów świata. Wi­zu­ali­zacja w formie kropek różnej wiel­kości po­ka­zuje jakie ser­wisy, strony, por­tale itp. są w danym kraju najpopularniejsze.

Wiel­kość, kolor i roz­miesz­czenie kropek także ma zna­czenie. Im większy ruch na stronie, tym większe kółko. Kolor kropek sym­bo­li­zuje kraj po­cho­dzenia: ja­sno­nie­bieski to strony ame­ry­kań­skie, ciem­no­nie­bieski – nie­mieckie, czer­wony – ro­syj­skie, żółty – chiń­skie itd.

Naj­większe sku­piska por­tali po­kry­wają się z kra­jami, ale można tez za­ob­ser­wować sku­piska por­tali po­wią­za­nych ze sobą te­ma­tycznie. Naj­bar­dziej rzuca się w oczy ol­brzymia kropka Go­ogle, Fa­ce­booka, YouTube, Yahoo czy Wikipedii.

Bez pro­blemu można od­na­leźć polski za­kątek – o dziwo naj­więk­szym obiektem jest nie Onet, Al­legro czy Wir­tu­alna Polska, ale Go​ogle​.pl.

Powiązane materiały: