Przejdź do treści

Interaktywna szklana podłoga

Współ­czesne sale gim­na­styczne muszą być wie­lo­funk­cyjne. Służą za­równo do gry w kosza, siat­kówkę czy te­nisa. Do­tych­czas roz­wią­zy­wało się to po­przez ma­lo­wanie na drew­nianej pod­łodze kilku ze­stawów linii, każde do innej gry, co – przy­znacie sami – jest nieco dez­orien­tu­jące nie tylko dla za­wod­ników, ale i wi­dzów. Ul­tra­jasne LEDy, umiesz­czone pod spe­cjalnym har­to­wanym szkłem po­mogły roz­wiązać ten problem.

Nie­miecka firma ASB Sys­tembau opra­co­wała spe­cjalną szklaną pod­łogę o na­zwie ASB Glass­floor, wy­ko­rzy­stu­jącą wła­śnie diody LED, które włą­czone jednym przy­ci­skiem niemal na­tych­miast wy­świe­tlają linie do kon­kretnej gry. W mgnieniu oka kort te­ni­sowy za­mienia się np. w bo­isko do koszykówki.

Tech­no­logia ta po­zwala rów­nież na wy­świe­tlanie w pod­łodze wia­do­mości tek­sto­wych. Szklana pod­łoga jest obecnie te­sto­wana w jednej z nie­miec­kich sal gim­na­stycz­nych. ASB Sys­tembau pod­kreśla, że ich Glass­floor jest tak samo ela­styczna jak pod­łoga drew­niana. Szkło zo­stało także zma­to­wione w celu zmniej­szenia odbić graczy, które mo­głyby roz­pra­szać zawodników.

Pro­jek­tanci tej pod­łogi wska­zują także na kilka in­nych funkcji, np. moż­li­wość za­zna­czenia miejsca, w które tra­fiła piłka, a tym samym spraw­dzenia, czy od­biła się ona w gra­ni­cach bo­iska. Eli­mi­nuje to ko­niecz­ność sto­so­wania kosz­tow­nego sprzętu wspo­ma­ga­ją­cego sę­dziów pod­czas me­czów te­nisa ziemnego.

Powiązane materiały: