Przejdź do treści

Inteligentne szwy

Za­ka­żenia po­ope­ra­cyjne i kom­pli­kacje z nimi zwią­zane, mimo roz­woju mi­kro­bio­logii, są nadal wielkim za­gro­że­niem przy po­waż­niej­szych ope­ra­cjach chi­rur­gicz­nych. Spró­bo­wali temu za­ra­dzić na­ukowcy z Uni­ver­sity of Il­li­nois pod kie­row­nic­twem prof. in­ży­nierii ma­te­ria­łowej Johna Rogersa.

Stwo­rzyli szwy chi­rur­giczne, po­kryte otoczką po­li­me­rową, w której za­to­piono ul­tra­cienkie mi­kro­sko­pijne czuj­niki, umoż­li­wia­jące ciągłe mo­ni­to­ro­wanie tem­pe­ra­tury i stanu za­szytej rany po operacji.

Czuj­niki po­trafią okre­ślić róż­nicę tem­pe­ra­tury rany względem reszty ciała pa­cjenta i tym samym wy­kryć za­ka­żenie. Od­czytu da­nych można do­konać po­przez zbli­żenie czyt­nika, pod­łą­czo­nego ka­blem USB, do zwy­kłego lap­topa. W na­pi­sanej na po­trzeby urzą­dzenia spe­cjalnej apli­kacji ukaże się wtedy ter­mo­mapa rany z wy­obra­żo­nymi punk­tami o naj­więk­szej tem­pe­ra­turze. W apli­kacji można także śle­dzić tempo wzrostu tem­pe­ra­tury oraz miejsca, w któ­rych ro­śnie ona najszybciej.

Oprócz czuj­ników ciepła, w in­te­li­gent­nych ni­ciach „za­in­sta­lo­wano” także czuj­niki uru­cha­mia­jące lo­kalne ogrze­wanie rany, co uła­twia jej go­jenie. Wszystkie ma­te­riały użyte w kon­strukcji nici są bez­pieczne dla or­ga­nizmu, więc można je sto­sować tak samo, jak sto­suje się zwykłe nici chirurgiczne.

Ze­spół prof. Ro­gersa prze­pro­wa­dził testy na szczu­rach, które wy­ka­zały, iż in­te­li­gentne nici mogą skrócić czas go­jenia się ran o 20 proc. i nie do­pusz­czają do ich za­ka­żania. Obecnie trwają prace nad wbu­do­wa­niem w nić mi­kro­mo­dułu bez­prze­wo­do­wego, umoż­li­wia­ją­cego prze­ka­zy­wanie da­nych na od­le­głość do 1–2 m bez po­trzeby zbli­żania czytnika.

Na­ukowcy z Uni­ver­sity of Il­li­nois mają sze­roko za­kro­jone plany do­ty­czące in­te­li­gent­nych nici – roz­bu­dowę funkcji wspo­ma­ga­ją­cych le­czenie. Nici mogą za­wierać mi­kro­kap­sułki uwal­nia­jące w od­po­wied­nich wa­run­kach leki oczysz­cza­jące ranę i nisz­czące bez­tle­nowce oraz elek­trody dzia­ła­jące na okre­ślone miejsce rany im­pul­sami, umoż­li­wia­ją­cymi szybkie go­jenie. Mają na­dzieję, że w ten sposób uda się zmniej­szyć moż­li­wość in­fekcji cięż­kich, za­bru­dzo­nych ran po­wy­pad­ko­wych oraz znacznie przy­śpie­szyć go­jenie nawet roz­le­głych obrażeń.

Powiązane materiały: