Przejdź do treści

Inteligencja w koszu na śmieci

Mamy in­te­li­gentne pralki, lo­dówki, te­le­wi­zory. Teraz do­szły jeszcze in­te­li­gentne kosze na śmieci. Wła­śnie po­ja­wiły się na lon­dyń­skich uli­cach, jako jeden z in­no­wa­cyj­nych roz­wiązań wpro­wa­dza­nych spe­cjalnie na zbli­ża­jące się Igrzyska Olimpijskie.

Lon­dyń­skie kosze nie są po­dobne do zwy­kłych po­jem­ników na śmieci, wi­docz­nych na na­szych uli­cach. Bar­dziej przy­po­mi­nają mini centra mul­ti­me­dialne. Przede wszystkim są od­porne na eks­plozje ła­dunków wy­bu­cho­wych, po­nieważ wła­śnie w nich umiesz­czają je często ter­ro­ryści. W po­jem­niki z dwóch stron wbu­do­wano ekrany LCD, na któ­rych co­dziennie od 6:00 do 23:59 po­ja­wiają się wia­do­mości z The Eco­no­mist, no­to­wania gieł­dowe, pro­gnoza po­gody i wszelkie inne przy­datne in­for­macje. W razie po­waż­nych za­kłóceń w trans­porcie pu­blicznym czy klęski ży­wio­łowej mogą służyć jako centra in­for­ma­cyjne po­da­jące ważne komunikaty.

Każdy «śmietnik» wy­po­sa­żony zo­stał do­dat­kowo w hot spot. Kosze mają stan­dar­dową po­jem­ność, pa­su­jącą do bry­tyj­skich śmie­ciarek. Na razie na uli­cach Lon­dynu stoi 25 ta­kich koszy, ale do czasu roz­po­częcia Olim­piady pla­no­wane jest roz­miesz­czenie na te­renie miasta ko­lej­nych 75.

W po­rów­naniu do tra­dy­cyj­nych koszy ‘in­te­li­gentne po­jem­niki’ nie są tanie. Koszt jed­nego wy­nosi ok.1880 do­larów. Przed­sta­wi­ciele firmy Renew, która wy­pro­du­ko­wała in­no­wa­cyjne śmiet­niki, in­for­mują, że nad tech­no­logią pra­co­wali od 5 lat i są bardzo za­do­wo­leni z faktu, że kosze wreszcie zna­lazły się na uli­cach. Swoje za­in­te­re­so­wanie nimi zgło­siły już ko­lejne miasta. Być może staną rów­nież w Nowym Jorku, Tokio i Sin­ga­purze. Mają tam po­magać dbać o po­rządek w dziel­ni­cach fi­nan­so­wych i na sta­cjach metra.

O tym, że śmiet­niki mogą za­chęcać do wy­rzu­cania śmieci w od­po­wiednie miejsce, a nie na chodnik czy trawnik świadczy rów­nież ten eksperyment:

Powiązane materiały: