Przejdź do treści

Gates daje milion dolarów na bezpieczny…

Choć nie­którzy po­li­tycy i ar­tyści uży­wają wul­ga­ry­zmów pu­blicznie i bez więk­szego wstydu, to są te­maty, które jednak wciąż po­wo­dować mogą ru­mie­niec wstydu. Na­leży do nich… seks. Bill Gates rzucił nie lada wy­zwanie na­ukowcom, zwią­zane wła­śnie z tą in­tymną sferą na­szego życia.

Chodzi o zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wanie… pre­zer­wa­tywy! Jeśli sprawa ta w pierw­szej chwili wy­wo­łała uśmie­szek, to nie­słusznie, bo jest bardzo po­ważna. Niemal tak po­ważna, jak kwoty, które na ten cel Bill Gates prze­znacza. Firmie, której uda się to za­danie, fun­dacja mi­liar­dera prze­leje na konto nawet 1.000.000 dolarów.

Za­danie wy­daje się proste – nowe pre­zer­wa­tywy mają być ła­twiejsze w użyciu, ale rów­no­cze­śnie zwięk­szać do­znania sek­su­alne i mieć… cie­kawe wzor­nictwo. To są jednak tylko środki, dzięki którym ma zo­stać osią­gnięty główny cel, jakim jest po­prawa wa­runków życia naj­bied­niej­szych ludzi na świecie. Chodzi też o zmniej­szenie ilości ludzi za­ra­ża­nych wi­rusem HIV i in­nymi cho­ro­bami prze­no­szo­nymi drogą płciową.

Fun­dacja Ga­tesa na wstępne prace nad in­no­wa­cyjną pre­zer­wa­tywą ma prze­zna­czyć 100.000 do­larów, ale gdy pro­jekt wyda się obie­cu­jący, kwota może uro­snąć do wspo­mnia­nego miliona.

Dla­czego pre­zer­wa­tywa ma mieć na przy­kład cie­kawe wzor­nictwo? By lu­dzie chcieli ich używać, bo jak ob­li­czono każ­dego roku na świecie pro­du­kuje się 15 mld pre­zer­watyw, ale ko­rzysta z nich raptem 750 mln osób. Jedną z przy­czyn jest zmniej­szenie do­znań. Choć środek ten znany jest od blisko 400 lat, w ostat­nich 50 lat wpro­wa­dzono nie­wiele zmian, które przy­czy­ni­łyby się do częst­szego z nich korzystania.

Fun­dator ocze­kuje od ze­społów z ca­łego świata in­no­wa­cyj­nych po­my­słów, dzięki którym „gumka” po­może zwięk­szyć do­znania ko­cha­ją­cych się par, za­bez­pieczy je, a przy tym bę­dzie ła­twiejsza w użyciu niż te sto­so­wane obecnie. Trzeba też pa­miętać o za­chę­ca­jącym wzor­nic­twie. Być może wśród po­my­słów po­jawią się takie, w któ­rych pro­po­nuje się wy­ko­rzy­stanie no­wych materiałów.

Powiązane materiały:

 • Brak powiązanych materiałów
 • http://www.facebook.com/nihil2 Nihil Novi

  „Chodzi też o zmniej­szenie ilości ludzi za­ra­ża­nych wi­rusem HIV i in­nymi cho­ro­bami prze­no­szo­nymi drogą płciową.”

  Czyli co?Jednak ko­ściół i lu­dzie od spi­sków mieli rację że pre­zer­wa­tywa nie za­pewnia ochrony przed HIV? Gdzie są więc ci od­po­wie­dzialni za pro­pa­go­wanie pre­zer­watyw które prze­pusz­czają HIV w mi­kro­po­rach? Czy nie na­le­żało by ich podać do ja­kiegoś sądu na w Stras­burgu? W końcu za­mor­do­wali mi­liony ludzi a reszcie za­pew­nili dys­kom­fort za­ży­wanie leków, a zdrowym wy­sokie podatki.

  • tara

   Ra­czej chodzi o to, że są lu­dzie nie­chętni do uży­wania pre­zer­watyw (pro­blem szcze­gólny np. w Afryce) i jako po­wody poją to, o czym są wzmianki w ar­ty­kule. Zatem ulep­szenia mają bez­po­średnio do­ty­czyć przede wszystkim kom­fortu niż czysto po­ziomu bezpieczeństwa.