Przejdź do treści

Gąsienica do zadań specjalnych

Za­bierze sprzęt w naj­wyższe, trudno do­stępne partie gór, sprawdzi stan lin nawet w naj­gorszą po­godę. To me­cha­tro­niczny po­jazd gą­sie­ni­cowy, skon­stru­owany przez prof. Piotra Du­dziń­skiego oraz mgr inż. Adama Ko­niecz­nego z Wy­działu Me­cha­nicz­nego Po­li­tech­niki Wro­cław­skiej – zdalnie ste­ro­wane urzą­dzenie do ser­wi­so­wania cię­gien li­no­wych oraz trans­portu linowego.

Jest to je­dyny na świecie li­nołaz, który może po­ru­szać się nawet na mocno na­chy­lo­nych, śli­skich (po­kry­tych smarem) li­nach, bez obawy ich uszko­dzenia oraz sa­mo­czynnie po­ko­nywać na­po­tkane prze­szkody, jak np. złącza li­nowe, wspor­niki czy izo­la­tory. Gą­sie­nicę można wy­ko­rzy­stywać do kon­troli stanu i ser­wi­so­wania lin za­bez­pie­cza­ją­cych bardzo wy­sokie obiekty (ta­kich jak ko­miny sta­lowe, maszty an­te­nowe, mosty), jako uni­wer­salne urzą­dzenie do trans­portu li­no­wego w trudno do­stęp­nych miej­scach (góry, fiordy, zbior­niki wodne) lub w wersji sta­cjo­narnej, jako napęd prze­no­śników cię­gno­wych (urzą­dzenia prze­miesz­cza­jące ma­te­riały za po­mocą cięgna).

Robot po­siada dwie gą­sie­nice i ka­merę. Po­rusza się z pręd­ko­ścią 0,5 m/​s – po­wie­dział prof. Dudziński.

Za­sto­so­wano w nim szereg no­wa­tor­skich roz­wiązań, które zwięk­szyły jego siłę trak­cyjną: m.in. moż­li­wość re­gu­lacji (za po­mocą układu ste­ru­ją­cego z czuj­ni­kami) siły do­cisku seg­mentów gą­sie­nicy do cięgna li­no­wego i wybór na­pędu na przednie, tylne lub wszystkie koła. In­no­wa­cyjne roz­wią­zanie wro­cław­skich na­ukowców zo­stało na­gro­dzone złotym me­dalem na 61. Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gach Wy­na­laz­czości, Badań Na­uko­wych i No­wych Technik „BRUSSELS INNOVA 2012″. Pro­jekt zo­stał sfi­nan­so­wany przez Na­ro­dowe Cen­trum Badań i Rozwoju.

Powiązane materiały:

  • Brak powiązanych materiałów