Przejdź do treści

Elastyczne baterie do elastycznych… telefonów

Cienkie jak pa­pier, zwi­jane wy­świe­tlacze czy te­le­fony, które można wy­ginać są już moż­liwe do skon­stru­owania. Go­rzej było z ba­te­riami, które nie naj­le­piej zno­siły zginanie.

Ko­re­ańscy na­ukowcy z firmy LG Chem roz­wią­zali jednak ten pro­blem i skon­stru­owali ela­styczne ba­terie ukryte w prze­wo­dach. Pro­jek­tantów urzą­dzeń mo­bil­nych wreszcie prze­stanie ogra­ni­czać kształt ba­terii, gdyż ko­re­ańska ba­teria bę­dzie mogła przyj­mować do­wolny kształt i być umiesz­czona wszędzie.

Bę­dzie można ją wiązać w wę­zełek, wpleść w ma­te­riał czy nosić jak bran­so­letkę. Gięt­kość i pla­stycz­ność ba­terii udało się osią­gnąć dzięki jej spi­ralnej struk­turze. Cienkie prze­wody z miedzi po­kryte po­włoką niklowo-​cynową zo­stały zwi­nięte w ela­styczną spi­ralę. Na tak uzy­skaną anodę na­ło­żono izo­lator, a na­stępnie ka­todę z elek­tro­litem. Wszystko ukryto w spe­cjalnym przewodzie.

W te­stach nie­ty­powej ba­terii udało się bez przerw za­silać od­twa­rzacz MP3 i cy­frowy zegar, nie­za­leżnie od stopnia jej wy­gięcia i splą­tania. Ko­re­ań­czycy chcą oczy­wi­ście wpro­wa­dzić swoja ba­terie do ma­sowej pro­dukcji. Będą także pra­co­wali nad no­wymi roz­wią­za­niami pro­blemu zasilania.

Powiązane materiały: