Przejdź do treści

Dynia straszy, dynia leczy :)

Nie wszystkim po­doba się za­bawa w Hal­lo­ween. Sym­bolem tego dnia jest dynia ze świeczką w środku i wy­cię­tymi otwo­rami. Skupmy się zatem na niej.

Dynia może być bardzo przy­datna dla osób cho­rych na cu­krzycę. Sub­stancje w niej wy­kryte być może będą mogły za­stąpić lub znacznie zmniej­szyć dzienną dawkę in­su­liny po­da­wanej osobom chorym na cu­krzycę. Pod­czas badań wy­ciąg z dyni po­magał re­ge­ne­rować uszko­dzone ko­mórki trzustki u szczurów cho­ru­ją­cych na cu­krzycę, zwięk­szając liczbę ko­mórek beta pro­du­ku­ją­cych in­su­linę oraz pod­no­sząc po­ziom tego hor­monu we krwi.

Na­ukowcy z East China Normal Uni­ver­sity w Szan­ghaju pra­cując pod kie­row­nic­twem dr Tao Xia za­uwa­żyli, że chore na cu­krzycę szczury kar­mione wy­cią­giem z dyni miały tylko 5% mniej plazmy in­su­li­nowej oraz 8% mniej ko­mórek beta od zdro­wych zwierząt.

Eks­trakt z dyni jest po­ten­cjalnie bardzo do­brym pro­duktem dla osób za­gro­żo­nych ry­zy­kiem za­cho­ro­wania na cu­krzycę, jak rów­nież dla tych, u któ­rych ta cho­roba już się roz­wi­nęła – twierdzi dr Xia – nawet jeśli za­strzyki in­su­li­nowe mu­sia­łyby zo­stać u nie­któ­rych pa­cjentów utrzy­mane, to dawka hor­monu przy po­da­waniu eks­traktu z dyni mo­głaby zo­stać dra­stycznie obniżona.

En­tu­zja­stycznie o wy­ni­kach badań wy­po­wie­dział się David Bender z Royal Free and Uni­ver­sity Col­lege Me­dical School w Lon­dynie. Jako naj­waż­niejsze uznał to, że kar­mienie wy­cią­giem z dyni za­po­biega po­stę­pu­jącej de­strukcji ko­mórek beta trzustki. Trudno jednak na­razie stwier­dzić, czy eks­trakt z dyni bę­dzie po­wo­dował re­ge­ne­rację tych ko­mórek także u człowieka.

Myślę, że naj­bar­dziej in­te­re­su­jący może okazać się fakt, że wy­ciąg ten może stać się w przy­szłości pierw­szym le­kiem do­ustnym – po­wie­dział David Bender.

Takie ochronne wła­ści­wości eks­trakt z dyni za­wdzięcza an­ty­ok­sy­dantom i D-​chiroinozytolowi. To czą­steczka, która za­pewnia ak­tyw­ność in­su­liny. Zwięk­szony po­ziom in­su­liny po­wo­duje ob­ni­żenie po­ziomu cukru we krwi, co ob­niża po­ziom tlenu, który niszczy błony ko­mórek beta, za­po­bie­gając dal­szym uszko­dze­niom i umoż­li­wiając ich regenerację.

Powiązane materiały: