Przejdź do treści

Drugie życie opony

Liczba sa­mo­chodów ro­śnie, a tym samym ro­śnie także liczba zu­ży­tych opon, a po­wierzchnia do skła­do­wania od­padów wręcz od­wrotnie – zmniejsza się. Co można zrobić ze zu­ży­tymi opo­nami samochodowymi?

Za roz­wią­zanie tego pro­blemu za­brali się na­ukowcy z Wyż­szego In­sty­tutu Tech­nicz­nego w Li­zbonie, którzy opra­co­wali tech­no­logię pro­dukcji z opon… be­tonu. Ich po­mysł po­lega na prze­twa­rzaniu gumy z opon sa­mo­cho­do­wych na gra­nulat sto­so­wany póź­niej przy wy­robie betonu.

Może on być z po­wo­dze­niem sto­so­wany przy wy­robie płyt chod­ni­ko­wych na ulice, place oraz do ogrodów. Nowy pro­dukt do­sko­nale na­daje się rów­nież do wy­ko­rzy­stania przy kon­strukcji zbrojeń bu­dow­la­nych, wy­robie kra­węż­ników, ścian dzia­ło­wych, a także jako ma­te­riał wypełniający.

Prace nad nowym pro­duktem pro­wa­dzone były przez okres 12 mie­sięcy, w ich trakcie wy­two­rzo­nych zo­stało ponad 2.000 li­trów be­tonu z opon sa­mo­cho­do­wych – po­in­for­mował prof. Jorge de Brito, kie­ru­jący pra­cami ze­społu na­uko­wego na li­zboń­skim IST.

Opra­co­wana tech­no­logia nie tylko roz­wią­zuje pro­blem skła­do­wania zu­ży­tych opon, ale też po­zwala za­osz­czę­dzić ma­te­riały na­tu­ralne, które były do tej pory wy­ko­rzy­sty­wane w branży bu­dow­lanej. Do­dat­kowo, gra­nulat z opon sa­mo­cho­do­wych, w za­leż­ności od za­sto­so­wania, może po­pra­wiać też ja­kość betonu.

Nowy pro­dukt ma być w przy­szłości wy­ko­rzy­sty­wany na ma­sową skalę. Choć w tym mo­mencie nic na to nie wska­zuje, to być może do­cze­kamy czasów, gdy tech­no­logia ta bę­dzie wy­ko­rzy­sty­wana przy bu­dowie au­to­strad w Polsce… Być może do­cze­kamy się autostrad.

Powiązane materiały: