Przejdź do treści

Dom jak… słonecznik

Kiedyś ma­rzono o szkla­nych do­mach. W dobie coraz wyż­szych cen energii ma­rze­niem staje się dom, który ogrzeje i oświetli się sam. Każ­dego kto pla­nuje bu­dowę ta­kiego wła­śnie wła­snego „M” za­pra­szamy do Portugalii.

Tam, na te­renie jednej z dzielnic Co­imbry, po­wstanie cał­ko­wicie sa­mo­wy­star­czalny ener­ge­tycznie bu­dynek. „Dom-​słonecznik”, bę­dzie cał­ko­wicie za­si­lany tylko energią sło­neczną oraz wiatrem.

Dom zo­stanie usta­wiony na spe­cjalnej kon­strukcji, dzięki której bu­dynek bę­dzie mógł się ob­racać zgodnie z kie­run­kiem prze­su­wania się słońca. Ze­wnętrzne ściany domu wy­po­sa­żone zo­staną w pa­nele sło­neczne, a energia sku­mu­lo­wana w nich bę­dzie prze­ka­zy­wana na po­trzeby jego miesz­kańców. Do­dat­kowe za­si­lanie do­star­czać będą nie­wiel­kich roz­miarów wia­traki – po­in­for­mował Pedro Ban­deira z trzy­oso­bo­wego ze­społu ar­chi­tektów, którzy przy­go­to­wali pro­jekt nie­co­dziennej budowli.

Dzia­łanie sys­temów po­bie­rania energii sło­necznej i wietrznej bę­dzie zsyn­chro­ni­zo­wane z roz­bu­do­wanym ze­społem apli­kacji kom­pu­te­ro­wych, które umoż­liwią do­mow­nikom ste­ro­wanie funk­cjami ener­ge­tycz­nymi obiektu. „Dom-​słonecznik” zo­stanie za­pro­gra­mo­wany w taki sposób, aby od­róż­niać zmiany pór roku i zgodnie z nimi do­sto­so­wywać swoje obroty.

Nasza bu­dowla, przy której prace ruszą już nie­bawem, bę­dzie do­sko­nale wkom­po­no­wana w sce­nerię oraz wa­runki lo­kal­nego te­renu, two­rząc dy­na­miczny ele­ment kra­jo­brazu – stwier­dził Pedro Bandeira.

Pro­jekt nie­co­dzien­nego domu z Co­imbry zo­stał wy­róż­niony na­grodą por­tu­gal­skiego sto­wa­rzy­szenia in­no­wacji Mo­vi­mento SIM.

Wła­ści­ciele ta­kiego domku będą mogli sobie we­soło zaśpiewać:

Powiązane materiały: