Przejdź do treści

Dokładny obraz pacjenta od stóp do głów

W tym miejscu leczy się ludzi od 1823 roku. W sza­cow­nych mu­rach tra­dycja do­brze i na co dzień sple­ciona jest z no­wo­cze­sno­ścią. W kli­ni­kach, ka­te­drach i od­dzia­łach znaj­dziemy urzą­dzenia me­dyczne zna­nych i uzna­nych w Eu­ropie i świecie firm. Mowa o Szpi­talu Kli­nicznym Prze­mie­nienia Pań­skiego Uni­wer­sy­tetu Me­dycz­nego im. Ka­rola Mar­cin­kow­skiego w Poznaniu.

Jest on spro­fi­lo­wany w za­kresie chorób sercowo-​naczyniowych. Ich pre­cy­zyjną dia­gno­stykę pro­wadzi się z za­sto­so­wa­niem re­zo­nansu ma­gne­tycz­nego naj­now­szej ge­ne­racji. Ma­gnetom Avanto firmy Sie­mens, gdy idzie o opro­gra­mo­wanie, za­li­czany jest do eu­ro­pej­skiej czo­łówki. Zo­stał on za­ku­piony z fun­duszy Unii Eu­ro­pej­skiej, w ra­mach Wiel­ko­pol­skiego Re­gio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego 2007–2013. Ma w tym swój ważny udział prof. Stefan Grajek, in­spi­rator i współ­twórca pro­gramu le­czenia ostrych pęk­nięć tęt­niaków aorty. Firma Sie­mens za­li­czana jest do grona naj­więk­szych świa­to­wych do­stawców sprzętu (dia­gno­stycz­nego, te­ra­peu­tycz­nego) i usług (w tym sys­temów in­for­ma­tycz­nych) dla medycyny.

To no­wo­czesne urzą­dzenie umoż­liwia prze­pro­wa­dzenie w krótkim czasie bardzo wni­kli­wego ba­dania pa­cjenta względem chorób serca, tęt­niaków aorty pier­siowej i brzusznej. Ale nie tylko. Ba­danie ma bo­wiem cha­rakter ciągły, daje obraz od stóp do głów (między in­nymi także mózgu, przy­sadki, twa­rzo­czaszki, szyi, ka­nału krę­go­wego, kośćca, stawów, jamy brzusznej i za­otrzew­nowej). Dzięki temu moż­liwa jest rów­nież dia­gno­styka no­wo­tworów (zwłaszcza zmian prze­rzu­to­wych i roz­sia­nych ognisk), chorób z za­kresu neu­ro­logii, uro­logii i or­to­pedii, chorób ukła­do­wych (na przy­kład miaż­dżycy i cu­krzycy). Mó­wiąc o wy­jąt­ko­wości tego urzą­dzenia, wska­zuje się na moż­li­wość ska­no­wania dużej po­wierzchni ciała przy za­cho­waniu naj­wyż­szej ja­kości obrazu.

Ma­gnetom Avanto skon­stru­owany zo­stał z wy­ko­rzy­sta­niem, po raz pierwszy w re­zo­nansie ma­gne­tycznym, sys­temu opar­tego na tech­no­logii TIM (Total Ima­ging Ma­trix). Dzięki cewkom ma­try­cowym i ka­nałom RF moż­liwe jest, jak in­for­muje firma Sie­mens, „osią­gnięcie re­wo­lu­cyjnej szyb­kości akwi­zycji i prak­tycznie nie­ogra­ni­czo­nego ob­ra­zo­wania rów­no­le­głego, nawet przy po­dwójnie sko­śnych orien­ta­cjach war­stwy.” W trakcie ba­dania (w po­rów­naniu z in­nymi re­zo­nan­sami, jest ono cichsze) nie trzeba zmie­niać uło­żenia ciała pa­cjenta, ani ręcznie prze­suwać stołu. Ko­mu­ni­kacja dia­gno­zo­wa­nego z per­so­nelem od­bywa się w sys­temie audio, który umoż­liwia mu także słu­chanie mu­zyki. To do­dat­kowo sta­nowi o wy­sokim kom­forcie badania.

W szpi­talu przy ul. Dłu­giej, w Pra­cowni Re­zo­nansu Ma­gne­tycz­nego, jest ono wy­ko­ny­wane bez­płatnie u miesz­kańców Po­znania w ra­mach spe­cja­li­stycz­nego pro­gramu pro­fi­lak­tyki zdro­wotnej. Ko­nieczne jest skie­ro­wanie od le­karza specjalisty.

An­drzej Piechocki

Powiązane materiały: