Przejdź do treści

Czy zmywarka może zabić?

Wy­na­lazki małe i duże szturmem zdo­były nasze kuchnie. Sprzęt, który jeszcze kilka lat temu był oznaką luk­susu teraz spo­wszech­niał na tyle, że nie zwra­camy na niego uwagi. Po­nownie spoj­rzeli na niego na­to­miast na­ukowcy. Pod lupę i mi­kro­skop wzięli zmy­warki. Po co używać ta­kich in­stru­mentów by oglądać sprzęt który widać gołym okiem? By przyj­rzeć się jego mieszkańcom.

W zmy­war­kach, choć nie tylko w nich, pod­czas pracy po­wstaje dużo pary, a tem­pe­ra­tura we­wnątrz sięgać może nawet 80 stopni C. Myte na­czynie pod­da­wane są dzia­łaniu de­ter­gentów i silnie stę­żo­nych soli. Czy w ta­kich wa­run­kach może ist­nieć „życie”?

Na­ukowcy z Uni­wer­sy­tetu w Lu­blanie prze­ba­dali zmy­warki uży­wane w do­mach w ponad stu miast na całym swiecie. Jak się oka­zało zna­leźli w 62% urzą­dzeń grzyby. Naj­czę­ściej „rosły” sobie spo­kojnie pod gumą uszczel­nia­jącą drzwi. W ponad po­łowie zmy­warek zna­le­ziono rów­nież tzw. drożdże czarne z ga­tunku Exo­phiala der­ma­ti­tidis oraz E. pha­eomu­ri­formis. To co za­bija brud ze zmy­wa­nych na­czyć oka­zuje się do­sko­nałą po­żywką dla obu tych organizów.

Drożdże prze­ważnie ko­jarzą się nam z pysz­nymi, do­mo­wymi wy­pie­kami bądź na­po­jami. Te, które zna­leźć można w zmy­warce mogą jednak być bardzo szko­dliwe dla na­szego zdrowia i, jak pod­kre­ślają na­ukowcy, nawet życia!

Jeśli chcesz zo­ba­czyć czym zaj­mują się na­ukowcy z Uni­wer­sy­tetu w Lu­blanie zaj­rzyj tutaj. Nasze zmy­warki pod lupę wzięła między in­nymi Dr Nina Gunde – Ci­merman, o której mo­żesz prze­czytać tutaj.

Powiązane materiały: