Przejdź do treści

Centrum Nauki Kopernik tuż przed otwarciem

Jak działa śruba Archimedesa?

Jak czuje się czło­wiek pod­czas trzę­sienia ziemi? I jak za­pisać wy­miary swo­jego ciała w ukła­dzie zero-​jedynkowym?

Na trzy ty­go­dnie przed ofi­cjalnym otwar­ciem mi­ni­ster nauki i szkol­nictwa wyż­szego prof. Bar­bara Ku­drycka zwie­dziła Cen­trum w to­wa­rzy­stwie prof. Łu­kasza Tur­skiego – Prze­wod­ni­czą­cego Rady Pro­gra­mowej CNK oraz Ro­berta Firm­ho­fera – dy­rek­tora CNK.

Roz­po­czy­nając te­stowe zwie­dzanie CNK, mi­ni­ster Ku­drycka pod­kre­śliła, że cie­ka­wość, jaka jej to­wa­rzyszy, do­tyczy nie tylko chęci spraw­dzenia ja­kości sprzętu oraz eks­po­natów, ale rów­nież prze­ko­nania się, w jakim stopniu Cen­trum bę­dzie po­bu­dzać wy­obraźnię, po­głę­biać wiedzę i roz­wijać zdol­ności wśród przy­szłych od­biorców, w szcze­gól­ności tych najmłodszych.

Mi­ni­ster Bar­bara Ku­drycka obej­rzała wszystkie ga­lerie pierw­szego mo­dułu Cen­trum Nauki Ko­pernik – Ko­rzenie cy­wi­li­zacji, Ga­leria dla naj­młod­szych „Bzz”, Strefa światła, Czło­wiek i śro­do­wisko oraz Świat w ruchu.

Mi­ni­ster­stwo Nauki i Szkol­nictwa Wyż­szego jest główną in­sty­tucją fi­nan­su­jącą eks­po­zycję Cen­trum – m.in. Teatr Ro­bo­tyczny, w którym na scenie po­ja­wiają ro­boty swoimi roz­mia­rami przy­po­mi­na­jące ludzi, pla­ne­ta­rium z ko­pułą o śred­nicy 16 me­trów, przy­jazne la­bo­ra­toria dla mło­dzieży, no­wo­czesne urzą­dzenia i ma­szyny po­zwa­la­jące zro­zu­mieć prawa fi­zyki, taj­niki przy­rody, siły natury.

Powiązane materiały: