Przejdź do treści

Biznes spotyka się z innowacją

W koń­czą­cych się w so­botę, 9 marca, tar­gach CeBIT wzięły udział między in­nymi firmy, które są zwy­cięz­cami i fi­na­li­stami kon­kursu Pol­skiej Agencji Roz­woju Przed­się­bior­czości na naj­bar­dziej in­no­wa­cyjną e-​usługę i tech­nolgię B2B. Jednym z na­gro­dzo­nych w kon­kursie pro­jektów jest serwis Mintia​.com, stwo­rzony przez firmę S-​arts, dzia­ła­jącą w ra­mach In­ku­ba­tora Tech­no­lo­gicz­nego Kra­kow­skiego Parku Technologicznego.

Moż­li­wość za­pre­zen­to­wania się na tar­gach CeBIT jest dla pol­skiej firmy szansą na na­wią­zanie no­wych kon­taktów biz­ne­so­wych i zdo­bycie za­gra­nicz­nych klientów. Mintia to serwis in­ter­ne­towy po­zwa­la­jący przed­się­biorcom uzy­skać wy­so­kiej ja­kości pro­jekt gra­ficzny po­przez umiesz­czenie zle­cenia w trybie kon­kursu dla zrze­szo­nych w ser­wisie gra­fików. Każdy kon­kurs ma wy­raźnie okre­ślony de­adline do­star­czenia ma­te­riałów, szcze­gó­łowe wy­tyczne do­ty­czące stwo­rzenia kon­kret­nego pro­jektu oraz okre­śloną stawkę za jego re­ali­zację. Dzięki temu przed­się­biorca w krótkim czasie otrzy­muje setki go­to­wych pro­jektów gra­ficz­nych, z któ­rych może wy­brać ten naj­bar­dziej mu od­po­wia­da­jący. Na plat­formie można rów­nież od ręki nabyć go­towe pro­jekty oraz na­wiązać in­dy­wi­du­alną współ­pracę z wy­bra­nymi grafikami.

Plat­forma daje twórcom nie­ogra­ni­czone moż­li­wości za­robku, roz­woju za­wo­do­wego m.in. dzięki two­rzeniu port­folio oraz kon­taktom z Klien­tami, co wpływa po­zy­tywnie na ich po­zycję za­wo­dową oraz ich kon­ku­ren­cyj­ność w branży – po­wie­dział Prze­my­sław Sta­nisz, dy­rektor wy­ko­nawczy i współ­twórca ser­wisu. – Na­bywcom zaś gwa­ran­tuje moż­li­wość wy­boru naj­lep­szych pro­jektów, spo­śród tych, które znajdą się w ser­wisie, za do­kładnie taką cenę jaką chcą zapłacić.

Portal za­pewnia także do­stęp do wy­bra­nych pro­jektów na każdym etapie ich two­rzenia, przez co na­bywca fi­nalnie otrzy­muje taki pro­dukt, ja­kiego ocze­kuje, po­nieważ sam może uczest­ni­czyć w pro­cesie jego two­rzenia. Serwis działa od 2012 roku. Zrze­szo­nych jest w nim około 4.000 pro­fe­sjo­nal­nych gra­fików, a z jego usług sko­rzy­stało już kil­kaset pol­skich firm.

Z na­szych usług sko­rzy­stały już między in­nymi duże firmy, a także wiele mniej­szych pol­skich przed­się­biorstw. Teraz chcie­li­byśmy po­zy­skać równie do­brych klientów z za­gra­nicy – po­wie­dział Sta­nisz. – Za­gra­nicznym przed­się­biorcom, którzy od­wiedzą nasze sto­isko na CeBIT, chcemy po­kazać między in­nymi nasze API, czyli in­ter­fejs, który po­zwoli każdej firmie czy in­sty­tucji na po­sia­danie i łatwą ob­sługę wła­snej plat­formy kon­kur­sowej. Dzięki na­szemu API, pro­jek­to­wanie gra­ficzne może się zna­leźć w ofercie każdej firmy, która tego po­trze­buje i to przy kosz­tach nie­po­rów­ny­walnie niż­szych od rynkowych.

Powiązane materiały:

  • Brak powiązanych materiałów
  • miłka

    bardzo fajne po­łą­czenie. ale żeby od­nieść sukces trzeba na niego pra­cować. udział w kon­kursie Ac­cen­ture i wy­jazd do Me­dio­lanu dają takie możliwości.sama biorę udział. więcej można się do­wie­dzieć ze strony:www.accenture.com/pl-pl/landing-pages/Pages/konkurs.aspx