Przejdź do treści

Biegam bo lubię, ale z kimś

Bie­ganie jest w mo­dzie, bie­ganie jest zdrowe, ale… nie za­wsze mamy ochotę biegać bez to­wa­rzy­stwa. Dzięki nowym tech­no­lo­giom brak tego to­wa­rzy­stwa nie bę­dzie już wy­mówką, bo za­wsze bardzo łatwo mo­żemy zna­leźć kogoś do wspól­nego upra­wiania sportu.

Spe­cjalną apli­kację, która po­może nam w zna­le­zieniu part­ne­trów, z któ­rymi bę­dziemy mogli po­biegać, czy za­grać w piłkę, opra­co­wali stu­denci Marta Ryłko i Kamil Fi­giela z Wy­działu In­for­ma­tyki, Elek­tro­niki i Te­le­ko­mu­ni­kacji Aka­demii Górniczo-​Hutniczej im. Sta­ni­sława Sta­szica w Kra­kowie. Na­zywa się ona Drop­sport i zo­stała uru­cho­miona cał­kiem niedawno.

Można ścią­gnąć apli­kację na swój smartfon lub ko­rzy­stać z ser­wisu na kom­pu­terze czy lap­topie. Naj­pierw okre­ślamy in­te­re­su­jącą nas lo­ka­li­zację, na­stępnie wy­bie­ramy dys­cy­plinę spor­tową, wreszcie okre­ślamy termin, który chcemy prze­zna­czyć na przy­kład na bie­ganie lub grę w ko­szy­kówkę. W tej chwili spo­glą­dając na mapę ak­tyw­ności użyt­kow­ników ser­wisu widać, że można zna­leźć to­wa­rzy­stwo nie tylko w Polsce, ale rów­nież między in­nymi w Wiel­kiej Bry­tanii, Niem­czech, a nawet w In­diach i Sta­nach Zjed­no­czo­nych. To dobra in­for­macja dla osób, kótre chcą dbać o swoją kon­dycję, a rów­no­cze­śnie często podróżują.

Nic nie stoi na prze­szko­dzie utwo­rzenia lo­ka­li­zacji w do­wolnym miejscu na świecie – wy­ja­śnia Marta Ryłko – za­sięg ser­wisu obej­muje do­wolny ob­szar czy miasto.

Do­daje, że usługa skie­ro­wana jest przede wszystkim do lo­kal­nych grup, na przy­kład bie­gaczy, ale także osób, które aran­żują wspólne wyj­ścia fir­mowe na mecze ko­szy­kówki czy piłki nożnej. Dzięki sko­rzy­staniu z apli­kacji mogą oni ła­twiej i szyb­ciej ze­brać kil­ku­na­sto­oso­bową drużynę.

Na stronie można do­dawać własne ak­tyw­ności, za­pra­szając jed­no­cze­śnie do wspól­nego spę­dzenia czasu – in­for­muje Bar­tosz Dem­biński z AGH – portal zin­te­gro­wany jest z Fa­ce­bo­okiem, dzięki czemu osoby, które mają się spo­tkać mogą wcze­śniej po­znać się po­przez portal społecznościowy.

Jeśli po­doba wam się ten serwis stwo­rzony przez stu­dentów z AGH, mo­żecie za­cząć z niego ko­rzy­stać tutaj.

Powiązane materiały: