Przejdź do treści

Anatomia bardzo wirtualna

Wir­tu­alny stół do nauki ana­tomii zna­lazł się na wy­po­sa­żeniu su­per­no­wo­cze­snego Cen­trum Dy­dak­tyki i Sy­mu­lacji Me­dycznej Ślą­skiego Uni­wer­sy­tetu Me­dycz­nego (CDiSM) w Ka­to­wi­cach, w którym stu­denci me­dy­cyny uczą się na fan­to­mach przy­po­mi­na­ją­cych praw­dzi­wych pa­cjentów i w sa­lach wzo­ro­wa­nych na praw­dzi­wych sa­lach ope­ra­cyj­nych, po­ro­do­wych czy w sy­mu­la­torze ambulansu.

To pierwsze takie urzą­dzenie w Polsce. Z wy­glądu przy­po­mina tra­dy­cyjny stół do sekcji zwłok. Jego górna płasz­czyzna to jednak ogromny ekran do­ty­kowy wiel­kości czło­wieka. Do­ty­kając go można do­wolnie ob­racać mo­dele, prze­cinać je w do­wolnej płasz­czyźnie, po­więk­szać okre­ślone frag­menty, do­dawać lub usuwać po­szcze­gólne or­gany lub układy – np. krwio­nośny czy ner­wowy. Wir­tu­alny stół za­wiera model ana­to­miczny ko­biety i męż­czyzny oraz 100 przy­padków szcze­gó­ło­wych. Wy­kła­dowcy mogą do niego wgrywać także własne skany z re­zo­nansu czy to­mo­grafu i wy­świe­tlać je w formie trójwymiarowej.

W skład sys­temu wchodzą też dwa 80-​calowe te­le­wi­zory, więc wy­kładu z ana­tomii może wy­słu­chać nawet duża grupa stu­dentów. System umoż­liwia pro­wa­dzenie sy­mu­lacji sekcji zwłok – pro­wa­dzenie cięć, usu­wanie tkanek i or­ganów. Jednak jak po­wie­działa pro­rektor ds. stu­diów i stu­dentów ŚUM prof. Jo­anna Lewin – Ko­walik, zakup ten nie oznacza zmniej­szenia liczby zajęć w prosektorium.

To uzu­pełnia, daje uni­ka­towe moż­li­wości, ja­kich pre­parat ana­to­miczny nie da. Je­żeli się roz­pre­pa­ruje jakiś frag­ment czło­wieka, to się go nie sklei z po­wrotem. To opro­gra­mo­wanie daje takie moż­li­wości, poza tym po­zwala od­two­rzyć pewne oko­licz­ności pa­to­lo­giczne. Za­pisy z re­zo­nansu ma­gne­tycz­nego lub in­nych metod wi­zu­ali­zacji będą mogły być wpro­wa­dzane i od­twa­rzane wir­tu­alnie, żeby po­kazać stu­dentom, jak taka pa­to­logia w ciele czło­wieka lo­ka­li­zuje, jak wpływa na ota­cza­jące na­rządy – powiedziała.

Stół po­zwoli też stu­dentom tre­nować tak po­trzebną w za­wo­dzie le­karza wy­obraźnię przestrzenną.

Chi­rurg musi czasem do­konać in­ge­rencji w ciało czło­wieka z nie­ty­po­wego miejsca. Musi mieć wy­obra­żenie, czego się spo­dziewać, gdzie prze­bie­gają duże na­czynia, gdzie pnie ner­wowe. Dzięki temu urzą­dzeniu można na­kładać war­stwy z po­szcze­gól­nych układów, bu­dując w wy­obraźni struk­turę ciała czło­wieka – do­dała prof. Jo­anna Lewin – Kowalik.

Stół kosz­tował 300.000 zło­tych. Po­dobnie jak cała ad­ap­tacja i wy­po­sa­żenie CDiSM zo­stał sfi­nan­so­wany głównie dzięki środkom z Unii Eu­ro­pej­skiej. Cał­ko­wity koszt pro­jektu to ponad 35.000.000 zł.

Powiązane materiały: