Przejdź do treści

Ahoj przygodo! Cumujemy!

Ob­ser­wując sy­tu­acje na dro­gach można dojść do wniosku, że naj­trud­niej­szym ele­mentem jazdy jest par­ko­wanie. Równie trudne jest chyba od­po­wiednie za­cu­mo­wanie du­żego statku. Na ra­tunek ma­ry­na­rzom ru­szyli na­ukowcy z Aka­demii Mor­skiej w Szcze­cinie, którzy opra­co­wali in­no­wa­cyjny elek­tro­niczny system uła­twia­jący statkom cu­mo­wanie do nabrzeży.

System wy­ko­rzy­stuje gło­wice la­se­rowe mon­to­wane w na­brzeżu wy­sy­ła­jące sy­gnał i czuj­niki, które od­bie­rają wiązki od­bite od zbli­ża­ją­cego się statku. In­for­macje prze­ka­zy­wane są do ka­pi­tana okrętu, który na­tych­miast otrzy­muje do­kładne dane m. in. o pręd­kości statku, jego po­ło­żeniu i od­le­głości od nabrzeża.

System jest w stanie podać po­ło­żenie statku z do­kład­no­ścią do dwóch cen­ty­me­trów! Dane mogą być prze­ka­zane na zwykły te­lefon ko­mór­kowy czy kom­puter znaj­du­jący się na statku – wy­ja­śnia dr hab.Lucjan Gucma, jeden z au­torów systemu.

Użycie sys­temu zwiększa bez­pie­czeń­stwo, ale też znacznie skraca czas cu­mo­wania jed­nostki. Jest on szcze­gólnie przy­datny dla du­żych jed­no­stek, oraz tych które prze­wożą nie­bez­pieczne ła­dunki, gdzie szcze­gólnie liczy się pre­cyzja w doj­ściu do na­brzeża. Po­maga bez­piecznie cu­mować statek w wa­run­kach ogra­ni­czonej wi­docz­ności np. w nocy lub pod­czas mgły.

Koszt wy­po­sa­żenia jed­nego na­brzeża w urzą­dzenia two­rzące system to kil­ka­dzie­siąt ty­sięcy złotych.

System prze­szedł już po­myślnie testy. Na mię­dzy­na­ro­do­wych tar­gach wy­na­laz­czości „INNOVA 2011″ w Bruk­seli zdobył złoty medal. Au­to­rami sys­temu są: dy­rektor In­sty­tutu In­ży­nierii Ruchu Mor­skiego dr hab. Lu­cjan Gucma i dr Ma­ciej Gucma. Prace nad sys­temem trwały 2,5 roku i kosz­to­wały ok. 2 mln zł. Pie­niądze po­cho­dziły z Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego In­no­wa­cyjna Go­spo­darka. Uczelnia pro­wadzi roz­mowy z fir­mami, które są za­in­te­re­so­wane pro­dukcją ele­mentów systemu.

Za­pra­szamy na krótki film po­glą­dowy JAK NIE NALEŻY CUMOWAĆ:

Powiązane materiały: