Przejdź do treści

Technologie

Podgląd: Odkrył planetę i był poszukiwany :)

Odkrył planetę i był poszukiwany :)

Lu­bicie ob­ser­wować roz­gwież­dżone niebo? Jest nie tylko piękne, ale skrywa jeszcze wiele ta­jemnic. Wła­śnie „po­ja­wiła” na nim nowa pla­neta o mało ro­man­tycznej na­zwie PH2b. Jej od­krywca też zo­stał zna­le­ziony. Po­cząt­kowo wia­domo było tylko, że in­ter­nauta rafcioo28 po­słu­gu­jący się ję­zy­kiem pol­skim, jako pierwszy zna­lazł tranzyt pla­nety po­za­sło­necznej PH2b. Swego od­krycia do­konał w ser­wisie Od​kryw​cy​Planet​.pl, który jest […]

Podgląd: Popioły — nowe wcielenie

Popioły — nowe wcielenie

Kiedyś ma­rzyły się nam szklane domy. Teraz, być może, za­stąpią je domy z po­piołów. Był po­mysł, po­wstała tech­no­logia, zatem… niech się mury pną do góry! Na­ukowcy z Aka­demii Górniczo-​Hutniczej opra­co­wali nową me­todę pro­du­ko­wania ma­te­riałów bu­dow­la­nych z po­piołu. Zda­niem spe­cja­li­stów po­piół ze spa­lania węgli, po od­po­wied­niej mo­dy­fi­kacji, można do­dawać do ce­mentu i be­tonu oraz używać w […]

Podgląd: Nasze roboty wywalczyły medale

Nasze roboty wywalczyły medale

Słowo „robot” coraz rza­dziej ko­jarzy się nam z kuchnią. One same zoraz śmielej po­czy­nają sobie w na­szej rze­czy­wi­stości. Wszystko za sprawą na­ukowców, którzy stal pra­cują nad ich ulep­sze­niem. Także Po­lacy mają tutaj spore osią­gnięcia. Nasi kon­struk­torzy zdo­byli wła­śnie 10 me­dali w naj­waż­niej­szych eu­ro­pej­skich za­wo­dach ro­botów Ro­bot­Chal­lenge, które od­były się w Wiedniu. Dzięki temu już trzeci […]

Podgląd: Gates daje milion dolarów na bezpieczny…

Gates daje milion dolarów na bezpieczny…

Choć nie­którzy po­li­tycy i ar­tyści uży­wają wul­ga­ry­zmów pu­blicznie i bez więk­szego wstydu, to są te­maty, które jednak wciąż po­wo­dować mogą ru­mie­niec wstydu. Na­leży do nich… seks. Bill Gates rzucił nie lada wy­zwanie na­ukowcom, zwią­zane wła­śnie z tą in­tymną sferą na­szego życia. Chodzi o zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wanie… pre­zer­wa­tywy! Jeśli sprawa ta w pierw­szej chwili wy­wo­łała uśmie­szek, to niesłusznie, […]

Podgląd: Korbka pracuje!

Korbka pracuje!

Fo­to­gra­fu­jesz coś bardzo in­te­re­su­ją­cego i nagle… kończy się za­si­lanie! Chyba każdy, kto choćby hob­by­stycznie zaj­muje się fo­to­grafią przeżył takie chwile. Teraz wy­starczy mieć pod ręką aparat na korbkę! Wła­śnie takie urzą­dzenie opra­co­wali na­ukowcy z Ja­ponii. Firma Su­per­headz za­pre­zen­to­wała pierwszy na świecie aparat cy­frowy, który sam ge­ne­ruje dla siebie energię. Czerpie ją z pro­mieni sło­necz­nych lub […]

Podgląd: Muzyczny transformator Tesli

Muzyczny transformator Tesli

Stu­denci kra­kow­skiej Aka­demii Górniczo-​Hutniczej wy­ko­nali od pod­staw trans­for­mator Tesli za­si­lany przez układ ener­go­elek­tro­niczny, który za po­mocą wy­ła­dowań może od­twa­rzać wy­brane me­lodie. Trans­for­mator Tesli (cewka Tesli) to ro­dzaj trans­for­ma­tora na rdzeniu po­wietrznym, wy­na­le­ziony pod ko­niec XIX wieku, dzięki któ­remu moż­liwe jest wy­twa­rzanie w ob­wo­dzie re­zo­nan­sowym na­pięcia o bardzo du­żych war­to­ściach nawet rzędu kilku mi­lionów wolt. Damian […]

Podgląd: Polski finał Imagine Cup coraz bliżej

Polski finał Imagine Cup coraz bliżej

Gra, która po­może wal­czyć z in­dy­wi­du­al­nymi fo­biami, apli­kacja ra­tu­jąca w sy­tu­acji klęsk ży­wio­ło­wych czy pro­gramy wy­ko­rzy­stu­jące roz­sze­rzoną rze­czy­wi­stość — takie pro­jekty zna­lazły się wśród 15 naj­lep­szych, wy­bra­nych w pol­skim etapie kon­kursu Ima­gine Cup. To naj­większy na świecie kon­kurs tech­no­lo­giczny dla stu­dentów. W tym roku dru­żyny wal­czyć będą o na­grody w trzech głów­nych dzie­dzi­nach: „Gry”, „Innowacje” […]

Podgląd: Smartfon przeciwminowy

Smartfon przeciwminowy

Każda wojna jest tra­gedią, ale rów­nież po jej za­koń­czeniu do­cho­dzić może do wielu tra­gedii. Między in­nymi dzięki za­an­ga­żo­waniu księżnej Diany za­częto głośno mówić o mi­nach, któ­rych ofia­rami pa­dało wielu cy­wilów. Nie­stety na świecie z po­wodu min czy nie­wy­bu­chów co 20 minut ginie jedna osoba. Teraz ko­rzy­stając ze zwy­kłego smart­fonu każdy może wy­kryć i zi­den­ty­fi­kować w […]

Podgląd: Cyber-​oko – najlepszy polski wynalazek 2013

Cyber-​oko – najlepszy polski wynalazek 2013

W dzi­siej­szych cza­sach nie wy­starczy dobry po­mysł. Trzeba umieć go „sprzedać”. Do­sko­nale wiedzą o tym fi­na­liści kon­kursu, który mo­gliśmy oglądać w TVP. Cyber-​oko, słu­żące do dia­gnozy i te­rapii osób po­zo­sta­ją­cych w śpiączce, uznane zo­stało wy­na­laz­kiem roku 2013. Zde­cy­do­wali o tym te­le­wi­dzowie, którzy za­gło­so­wali pod­czas fi­na­łowej gali w TVP1. System po­wstał pod kie­run­kiem prof. An­drzeja Czyżewskiego […]

Podgląd: Konkurencja dla gazu łupkowego

Konkurencja dla gazu łupkowego

Ja­ponia, cał­ko­wicie za­leżna od im­portu gazu i ropy naf­towej, zna­lazła al­ter­na­tywne źródło energii. Opra­co­wała tech­no­logię wy­do­bycia gazu ze złóż hy­dratów me­tanu. Jeśli ten plan się uda, mo­żemy mieć ko­lejną – po gazie łup­kowym — re­wo­lucję w wy­do­byciu me­tanu. Hy­draty me­tanu lub kla­traty zwane także „pło­nącym lodem” lub „me­ta­nowym lodem” to białe kostki przy­po­mi­na­jące lód, w […]

Strona 1 z 23 1 2 3 4 5 6 7 Ostatni ›