Przejdź do treści

Staże dla studentów w najlepszy firmach. Aplikuj!

W dniach 13–14 marca od­by­wają się w Po­znaniu XVI Targi Pracy or­ga­ni­zo­wane przez Cen­trum Pro­mocji In­ży­nierów. W związku z tym przed­sta­wiamy po­niżej oferty staży z naj­lep­szych firm, do któych mo­żecie apli­kować już teraz!

Volks­wagen Poznań:

  • ENGINEER DEVELOPMENT PROGRAMME – pro­gram skie­ro­wany do stu­dentów III roku Po­li­tech­niki Po­znań­skiej z wy­działów: BMiZ, WE, WI, WIZ, MRiT oraz WTCH
  • Pro­gram praktyk let­nich ROŚNIJ Z VWP, który trwa od lipca do września
  • Pro­gram praktyk let­nich START Z VWP, który jest 4 ty­go­dniową praktyką

Aplikuj do 20 kwietnia 2012!

ex tern.​katarzyna.​salamonczyk-​napierska@​vw-​poznan.​pl

Sii Sp. z o.o.:

Obecnie firma po­szu­kuje: Spe­cja­li­stów ds. IT, Web De­ve­lo­perów, Te­sterów Apli­kacji i Sys­temów, Pro­gra­mi­stów, Ad­mi­ni­stra­torów Baz Da­nych, Ana­li­tyków Biz­ne­so­wych i Sys­te­mo­wych, Ad­mi­ni­stra­torów Sys­temów i Sieci, Kon­sul­tantów BI, BW oraz ERP.

Szcze­góły na stronie: pl​.sii​.eu

Wri­gley Poland :

Pro­gram Sta­żowy skie­ro­wany do osób za­in­te­re­so­wa­nych dzia­łami: Tech­nicznym, Pro­duk­cyjnym, Za­pew­nienia Ja­kości, Stra­tegii Ryn­ko­wych, Pla­no­wania i Wsparcia Ope­ra­cyj­nego, Pro­jek­to­wania i Pro­dukcji Ste­laży oraz Pac­ka­ging Pro­duc­ti­vity Department.

Szcze­góły na stronie: www​.wri​gley​.pl

AE Group Polska Sp. z o.o.

Ofe­ru­jemy prak­tyki stu­dentom ta­kich kie­runków, jak: me­cha­tro­nika, me­cha­nika i bu­dowa ma­szyn, za­rzą­dzanie i in­ży­niera pro­dukcji, logistyka.

Kon­takt: mail: rekrutacja@​ae-​group.​de, www​.ae​-group​.pl

Amica Wronki S.A.

Prak­tyki dla stu­dentów – Za­rzą­dzanie i In­ży­nieria Pro­dukcji, Lo­gi­styka, Ja­kość, Au­to­ma­tyka, Me­cha­nika i Bu­dowa Ma­szyn, Tech­no­logia Che­miczna, In­ży­nieria Ma­te­ria­łowa, Ener­ge­tyka, Zarządzanie

rekrutacja@​amica.​com.​pl

Aqu­anet:

Pro­gram sta­żowy przede wszystkim dla In­ży­nierii Śro­do­wiska, Bu­dow­nictwa, Au­to­ma­tyków oraz Mechaników.

rekrutacja@​aquanet.​pl

Ar­jo­hun­tleigh

Staże i prak­tyki w dzia­łach: tech­nicznym, re­ali­zacji za­mó­wień i za­kupów, lo­gi­styki i Lean.

rekrutacja@​arjohuntleigh.​com

In­for­macj o Tar­gach Pracy na stronie http://targipracy.put.poznan.pl/​

Powiązane materiały:

  • Bla

    A jutro targi pracy w Gli­wi­cach ;)

  • gosia

    w tym roku też jest trochę faj­nych ofert. mnie za­in­te­re­so­wała jedna szcze­gólnie tzn konkurs:accenture.com/pl-pl/landing-pages/Pages/konkurs.aspx który może dać mi duże szanse jeśli chodzi o rozwój mojej ka­riery. jak nie główna wy­grana to cho­ciaż IPhone :)