Przejdź do treści

Ściereczka przyjaciółką tabletu

Uży­wamy coraz więcej smar­fonów i ta­bletów. Uła­twiają z pew­no­ścią życie, ale jeszcze da­leko im do ideału. Zwłaszcza jeśli chodzi o do­ty­kowe ekrany. Są już wy­star­cza­jąco czułe, ale utra­pie­niem wciąż są tłuste ślady po­zo­sta­wione przez palce – nie są es­te­tyczne i cza­sami bardzo trudno się ich pozbyć.

Na szczę­ście sprawą za­jęli się znani z za­mi­ło­wania do po­rządku nie­mieccy na­ukowcy. W In­sty­tutcie Badań nad Po­li­me­rami im. Maxa Plancka w Mainz stwo­rzyli po­włokę od­porną na sub­stancje o tłu­stej i ole­istej konsystencji.

Eks­pe­ry­ment ze szkłem, na którym, jak wia­domo, od­ciski palców są wy­raźnie wi­doczne, za­koń­czył się suk­cesem. Na czym w skrócie ten eks­pe­ry­ment polegał?

Na po­czątku na­ukowcy trzy­mali ka­wałek szkła nad świecą i cze­kali, aż na jego po­wierzchni osiądą czą­steczki sadzy. Przy­le­gały one dość luźno i zaj­mo­wały za­le­dwie 20% po­wierzchni, którą ba­dacze po­kryli po­włoką krze­mion­kową o gru­bości 25 na­no­me­trów. Na­stępnie, celem po­zbycia się czarnej barwy sadzy i przy­wró­cenia po­włoce prze­zro­czy­stości, pod­grzali ją w tem­pe­ra­turze 600 °C. Co ważne, po­włoka przy­lega nie tylko do szkła, ale też do in­nych ma­te­riałów, ta­kich jak alu­mi­nium, stal czy miedź.

Teraz trzeba jeszcze zna­leźć sposób na in­du­stria­li­zację tego pro­cesu – jeśli to się uda, ekrany do­ty­kowe przy­szłej ge­ne­racji bę­dziemy mogli do­tykać tłu­stymi pal­cami bez żad­nych oporów, kiedy i ile tylko chcemy.

Do tego czasu po­zo­staje nam za­przy­jaźnić się ze starą, po­czciwą ście­reczką, którą co jakiś czas po­le­rować bę­dziemy ekrany ta­bletów i smartfonów.

Powiązane materiały: