Przejdź do treści

Zachwycający widok fal oceanu

O tym, że nauka wpływa na nasze co­dzienne życie mo­żemy się prze­konać co­dziennie, choć nie za­wsze o tym po prostu my­ślimy. Czy nauka jednak może mieć wpływ na sztukę? Oczy­wi­ście, że tak.

Osią­gnięcia na­ukowców wy­ko­rzy­stuje w swoich in­sta­la­cjach David Bowen. Nie­dawno jedną z nich można było oglądać we wro­cław­skim Mu­zeum Na­ro­dowym. Jej te­matem jest woda, która wielu osobom ko­jarzy się z wa­ka­cyjnym odpoczynkiem.

Choć in­sta­lacja Da­vida Bo­wena może być za­li­czana do sztuki, to za­in­te­re­suje także ludzi pod­cho­dzą­cych do życia w bar­dziej na­ukowy sposób.

We Wro­cławiu można było zo­ba­czyć siatkę zbu­do­waną ze sztyw­nych drążków po­łą­czo­nych ze sobą w ela­styczny sposób. Zo­stała ona pod­wie­szona pod spe­cjalnie zbu­do­waną, ru­chomą kon­strukcją. Dzięki temu mogła ona fa­lować w po­wie­trzu. Do­kładnie tak, jak fa­luje Ocean Spo­kojny u wy­brzeży Alaski.

In­sta­lacja Da­vida Bo­wena w czasie rze­czy­wi­stym po­biera in­for­macje z boi 46246 (49 ° 59’7 „N 145 ° 5’20″ W), która pływa w po­bliżu wy­sepki Shu­magin. Są one prze­ka­zy­wane w czasie rze­czy­wi­stym drogą sa­te­li­tarną. Dzięki tym danym za­wie­szona siatka fa­luje do­kładnie tak, jak fale od­le­głego oceanu.

Wra­żenie jest nie­sa­mo­wite. Zo­baczcie sami:

Powiązane materiały: