Przejdź do treści

Polowanie na ciemną energię

W po­łowie wrze­śnia na jednym z an­dyj­skich szczytów w Chile za­czął działać naj­większy cy­frowy aparat świata – Dark Energy Ca­mera (NOAO). Na­ukowcy mają na­dzieję, że po­może roz­wi­kłać jedną z naj­więk­szych ta­jemnic nauki: dla­czego eks­pansja Wszech­świata przy­spiesza? Czy rze­czy­wi­ście od­po­wie­dzialna jest za to ciemna energia (nie mylić z ciemną materią!).

Dark Energy Ca­mera robi zdjęcia z roz­dziel­czo­ścią 570 mi­lionów pik­seli. Jest w stanie sfo­to­gra­fować światło nawet z ponad 100.000 ga­laktyk po­ło­żo­nych do ośmiu mi­liardów lat świetl­nych od Ziemi, dzięki po­łą­czeniu z kil­ku­me­trowym lu­strem te­le­skopu Blanco. Jego bu­dowa za­jęła na­ukowcom osiem lat. Na razie aparat jest w fazie te­stów. Pro­jekt ruszy w grudniu tego roku, gdy w An­dach będą pa­no­wały opty­malne wa­runki po­go­dowe po­zwa­la­jące na ro­bienie naj­bar­dziej ostrych zdjęć. Aparat zdążył jednak już wy­konać do­sko­nałe zdjęcia o prawie jed­no­litej roz­dziel­czości prze­strzennej, przed­sta­wia­jące spi­ralna ga­lak­tykę NGC 1365.

To zdjęcie roz­po­czyna nową erę w eks­plo­racji naj­dal­szych za­kątków Ko­smosu – po­wie­dział James Sie­grist, wi­ce­dy­rektor ame­ry­kań­skiego De­par­ta­mentu Energii, od­po­wie­dzial­nego za ten projekt.

Przed Dark Energy Ca­mera po­sta­no­wiono jednak o wiele trud­niejsze za­danie. Ma po­lować na ciemną energię. W ko­smo­logii ciemna energia jest hi­po­te­tyczną formą energii, która wy­pełnia praw­do­po­dobnie 34 całej prze­strzeni i jest od­po­wie­dzialna za roz­sze­rzanie się Wszech­świata. Jest to jedno z pojęć wpro­wa­dzo­nych w celu wy­ja­śnienia przy­spie­szania eks­pansji ko­smosu oraz pro­blemu bra­ku­jącej masy we Wszech­świecie. Nikt tak na­prawdę nie wie, jaka jest na­tura tej energii, część astro­fi­zyków nawet nie wierzy w jej istnienie.

Pro­jekt „Dark Energy Su­rvey” po­może nam zro­zu­mieć, czemu roz­sze­rzanie się Wszech­świata przy­spiesza, za­miast zwal­niać pod wpływem gra­wi­tacji – po­wie­działa za­rzą­dza­jąca pro­jektem dr Brenna Flau­gher z Fermilabu.

W tym celu aparat w ciągu naj­bliż­szych pięciu lat sfo­to­gra­fuje 18 nieba, 300.000.000 ga­laktyk, 100.000 gromad ga­laktyk i 4.000 supernowych.

Powiązane materiały: